คุณอรพงศ์ สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโทด้าน M.B.A., Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ M.S. (Manufacturing Engineering), Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ก่อนร่วมงานกับกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ คุณอรพงศ์ มีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ Research Director ของ Iacocca Institute, Country Managing Director ของ Accenture รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ General Manager ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด

 

ปัจจุบันคุณอรพงศ์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Digital Transformation Officer และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์

อายุ

56

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการ
  • กรรมการเทคโนโลยี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 เดือน

การศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2536-2556

Country Managing Director, เอคเซนเชอร์

 

2556-2557

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 

2557-2560

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

2560-2561

กรรมการ บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2560-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี