การใช้ Solar Energy ในประเทศไทยอยู่ตรงไหนของโลก

เมื่อโลกต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างหนักหน่วง มารู้จักพลังงานทางเลือกต่างๆ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ที่จะช่วยโลกลดมลภาวะและผลกระทบเรื่องโลกร้อน กลายมาเป็นพลังงานทางเลือกที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย


พลังงานทางเลือกมีอะไรบ้าง?


ในปี 2020 พลังงานทดแทนถูกนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วโลกกว่า 7,468 เทระวัตต์ โดยพลังงานทางเลือกที่นำมาใช้มี 5 ประเภทได้แก่ 


1) พลังงานน้ำ  (Hydro)  เป็นพลังงานทางเลือกที่ถูกนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (Hydroelectricity)  มากที่สุดถึง 59% พลังของกระแสน้ำทั้งจากแม่น้ำ ทะเลสาบ เขื่อน จะหมุนกังหันน้ำ (Turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ


2) พลังงานลม (Wind)  มีทั้งลมทะเล (Onshore Wind) และลมนอกชายฝั่ง (Offshore Wind) ผลิตพลังงานด้วยกังหันลม และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเราจะเห็นภาพทุ่งกังหันลมในหลายประเทศ พลังงานลมถูกนำไปผลิตไฟฟ้าคิดเป็น 21% ของพลังงานทางเลือกทั้งหมด


3) พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ที่เปลี่ยนพลังงานของแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนโดยตรง 11% ของพลังงานไฟฟ้าในโลกที่ผลิตจากพลังงานทดแทนมาจากพลังงานแสงอาทิตย์


4) พลังงานชีวภาพ (Bio Energy)  การนำของเสียจากสิ่งมีชีวิตเช่นขยะที่เป็นสารอินทรีย์ไปหมักให้ย่อยสลายโดยปราศจากอ๊อกซิเจน จะได้ก๊าซมีเทนใช้เป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ซึ่งพลังงานชีวภาพถูกนำไปผลิตไฟฟ้าคิดเป็น 8% ของพลังงานทางเลือกทั้งหมด


5) พลังงานใต้พิภพ (Geothermal)  เป็นพลังงานความร้อนที่เก็บกักอยู่ใต้ผิวโลกโดยความร้อนที่เกิดขึ้นภายในโลกส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตภาพรังสีที่มีเวลาครึ่งชีวิตยาวเช่น ยูเรเนียม ทอเรียม และโพแทสเซียม ที่สะสมในเปลือกโลก  1% พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนมาจากพลังงานใต้พิภพ

solar-cell-in-thailand-vs-global-01

โซลาร์เซลล์น่าสนใจอย่างไร


ในช่วงไม่นานมานี้ พลังงานแสงอาทิตย์นิยมใช้กันแพร่หลายทั่วโลก และกลายเป็นเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่เติบโตเร็วที่สุด นับตั้งแต่ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาในปี 1954 โดยเฉพาะเทคโนโลยีแบบ Photovoltaic หรือที่เราเรียกว่าโซลาร์เซลล์ที่เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยพลังงานแสงอาทิตย์มีข้อดีหลายอย่างเมื่อเทียบพลังงานทางเลือกชนิดอื่น เช่น โซลาร์เซลล์ต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่ากังหันลม ต้นทุนการผลิตน้อยกว่าพลังงานน้ำที่ต้องสร้างเขื่อนทั้งเขื่อน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเรื่องเสียงและการต้องเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ที่สำคัญ โซลารเซลล์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในทุกระดับ ตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าใช้เพื่อการพาณิชย์ จนกระทั่งผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคารบ้านเรือน โดยบ้านเรือนทั่วไปก็สามารถติดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา ผลิตไฟฟ้าใช้ในบ้านได้เลย


จากข้อมูลในปี 2021 ทั่วโลกมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์กว่า 7 แสนเมกะวัตต์ โดยประเทศที่มีกำลังผลิตมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ จีน สหรัฐ ญี่ปุ่น เยอรมนี และอินเดีย ซึ่งกำลังผลิตของ 5 ประเทศรวมกันคิดเป็น 68.6% ของกำลังผลิตทั้งโลก* ในส่วนประเทศไทย มีกำลังผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์อยู่ที่ 2,988 เมกะวัตต์ อยู่ในอันดับที่ 26 ทั้งนี้ คาดว่าโซลาร์เซลล์ จะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปในอนาคต
 

ที่มาข้อมูล : 
https://irena.org
https://www.visualcapitalist.com/mapped-solar-power-by-country-in-2021/
https://www.cleanmax.com/solar-update/how-solar-energy-compares-to-other-renewable-sources-of-energy.php