ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง


1. ผู้ขอรับความคุ้มครองต้องเป็นผู้ใช้บริการ SCB EASY Application และได้รับความเสียหายจากบริการดังกล่าว (“ผู้ขอรับความคุ้มครอง”)

2. ผู้ขอรับความคุ้มครองต้องโทรศัพท์แจ้ง SCB Call Center โทร. 02-777-7777 และต้องให้ข้อมูลและยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร เช่น แจ้งข้อมูลผู้ขอรับความคุ้มครอง รายการที่จะปฏิเสธ บัญชีเงินฝาก เป็นต้น

3. เมื่อผู้ขอรับความคุ้มครองผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ธนาคารจะเปลี่ยน PIN หรือ ระงับการใช้บริการ SCB EASY Application ของผู้ขอรับความคุ้มครองชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

4. ผู้ขอรับความคุ้มครองต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ กลับมาที่ธนาคารผ่านทาง อีเมล easyappprotection@scb.co.th

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมลงลายมือชื่อและสำเนาถูกต้องของผู้ขอรับความคุ้มครอง
  • กรอกฟอร์มขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการ สามารถดาวน์โหลดได้จาก ปุ่ม "Download Forms" ข้างล่าง
  • บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ (สามารถลงบันทึกประจำวัน และขอได้จากสถานีตำรวจ)
  • หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น หลักฐานการโอนเงิน

ทั้งนี้ ผู้ขอรับความคุ้มครองต้องส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น (ฉบับจริง) มาให้ธนาคารด้วย

Educational & Tips : Know more about cyber frauds

 

 

มัลแวร์คืออะไร

Malware ย่อมาจาก Malicious Software หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย มัลแวร์ 6 ชนิดที่พบบ่อยมากที่สุด:


ไวรัส (Virus)

ติดผ่านไฟล์ หรือสื่อต่างๆ


เวิร์ม (Worm)

แพร่กระจายผ่านระบบเครือข่ายตัวเอง


โทรจัน (Trojan Horse)

เปิดช่องทางการเชื่อมต่อให้กับ hacker เข้าในเครื่อง


สปายแวร์ (Spyware)

แอบเก็บข้อมูลส่งกลับไปให้ hacker


Ransomware

เข้ารหัสข้อมูลแลกกับค่าไถ่

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY