ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชี
 

 

 

1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”

 

 

 

2. หน้าจอจะแสดงข้อมูลบัญชีและยอดคงเหลือ เลื่อนซ้าย-ขวา เพื่อดูบัญชีอื่นๆ