ขอรายการเดินบัญชี
 

 

 

1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”

 

2. เลือกบัญชีที่ต้องการขอรายการเดินบัญชี

 

3. เลือก "บริการอื่นๆ"

 

4. เลือก "ขอรายการเดินบัญชี"

 

 

5. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ

 

6. กด "ส่งคำขอ"

 

7. ส่งรายการเดินบัญชีสำเร็จ สามารถตรวจสอบได้ที่ e-mail ที่ระบุไว้