บริการด้านบัญชี   
  • เพิ่มบัญชีเงินฝากเพื่อรับการแจ้งเตือน
  • ปรับยอดการแจ้งเตือน
  • ยกเลิกการแจ้งเตือนของบัญชีนั้น ๆ
บริการด้านบัตรเครดิต/สินเชื่อหมุนเวียน   
บริการด้านบัตรเติมเงิน   
  • เพิ่มบัตรเติมเงินที่ต้องการรับข้อมูล
  • ประเภทการแจ้งเตือนที่ได้รับ
SCB Exclusive services