รู้จักตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาการทำงานและชีวิตส่วนตัว ผ่านฟรี 8 แบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์

“รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ก่อนจะรู้เขา คุณควรมารู้เราหรือรู้จักตัวเองเสียก่อนเพราะจริงๆ แล้วอาจมีบางแง่มุมที่แม้คุณเองยังไม่รู้จักตัวเองดีพอ แบบทดสอบบุคลิกภาพเป็นอีกเครื่องมือที่ดีที่ช่วยให้ค้นพบบางมุมของตัวเองที่ซ่อนอยู่ หรืออาจไม่เคยสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อน การจะเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องง่าย และถึงแม้ว่าแบบทดสอบบุคลิกภาพอาจจะไม่สามารถบอกความเป็นตัวตนของผู้ทำแบบทดสอบได้อย่างถูกต้อง 100% แต่เป็นจุดเริ่มต้นให้เริ่มสังเกตและเข้าใจตัวเองมากขึ้น­­ สามารถช่วยสะท้อนพื้นฐานทางจิตวิทยาที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม การเข้าสังคม วิธีการตอบสนองต่อปัญหา หรือแม้กระทั่งบอกว่าทำไมบางเหตุการณ์ถึงตัดสินใจทำบางอย่าง สามารถบอกได้ว่าคุณเข้ากันได้ดีกับคนประเภทไหน หรือคนแบบไหนที่ทำให้คุณหงุดหงิดอยู่เสมอ เพื่อที่คุณจะได้สามารถปรับตัวและรับมือกับคนที่มีบุคลิกภาพที่เป็นขั้วตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ตอนนี้มีแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ที่สามารถเข้าไปทำและรับผลการทดสอบได้ฟรี โดยบทความนี้เราจะแนะนำแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ 3 กลุ่มหลักได้แก่ Myers-Brigg Personality Tests, Disc Personality Tests และ Emotional Intelligence Tests โดยเราจะเริ่มทำความรู้จักกับแต่ละกลุ่มว่าสามารถวัดเรื่องอะไรได้บ้าง


กลุ่มที่ 1 Myers-Brigg Personality Tests

Myers-Briggs เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่เป็นที่นิยมและใช้กันมากที่สุด ผู้พัฒนาแบบทดสอบคือ Katharine Cook Briggs และ Isabel Briggs Myers โดยพัฒนาจากทฤษฎีด้านบุคลิกภาพของ Carl Gustav Jung แบบทดสอบนี้เริ่มใช้ในปี 1940 แบบทดสอบ Myers-Brigg แบ่งคนออกเป็น 16 ประเภท (https://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/the-16-mbti-types.htm?bhcp=1)


โดยผลการทดสอบจะให้ตัวอักษร 4 ตัว เช่น IFTJ, ISFJ ซึ่งเป็นตัวแทนบุคลิกภาพของคนนั้น โดยตัวอักษรที่ได้จะบอกว่าคุณเป็นคนอย่างไร ใช้วิธีการสื่อสารแบบไหน จุดแข็งและจุดอ่อน ความต้องการและความคาดหวัง วิธีการมองโลก รวมทั้งบอกด้วยว่าคนอื่นมองคุณอย่างไร ซึ่งผลสามารถช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองมากขึ้นและเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พัฒนาตัวคุณเองทั้งในแง่ของการทำงานและพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นๆ  แบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีที่ใช้หลักการของ Myers-Brigg Personality Tests

1. 16 Personalities

16 Personalities ครอบคลุม 5 องค์ประกอบของบุคลิกภาพได้แก่ จิตใจ (mind), พลังงาน (energy) , ธรรมชาติ (nature) และอัตลักษณ์ (Identity) โดยแบบทดสอบจะใช้ฐานของทฤษฎี psychological traits ของ Carl Gustav Jung ซึ่งแบ่งคนเป็นแบบ extroversion (เปิดเผย) vs. introversion (เก็บตัว) ร่วมกับทฤษฎีของ Myers-Briggs test ผลของแบบทดสอบจะบอกว่าคุณมีวิธีการสื่อสารกับผู้อื่นแบบไหนและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร ทั้งในแง่ของการทำงานและชีวิตส่วนตัว อะไรที่คุณให้คุณค่าและอะไรที่คุณต้องการไปให้ถึง รวมทั้งวิธีการตัดสินใจ แบบทดสอบนี้ครอบคลุม 30 ภาษา และถูกใช้มาแล้วกว่า 130 ล้านครั้ง

test1

ทำแบบทดสอบได้ที่ https://www.16personalities.com/2.
Personality Perfect

แบบทดสอบนี้มีความคล้ายกับ 16 Personalities คือมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีของ Jung ละ Myers-Briggs’ โดบมีแกนบุคลิกภาพอยู่ 4 แกน คือ extraversion (เปิดเผย) vs. introversion (เก็บตัว), sensing (ใช้ประสาทสัมผัส) vs. intuition (ใช้สัญชาตญาณ), thinking (ใช้ความคิด) vs feeling (ใช้ความรู้สึก) และ judging (ตัดสิน ไม่ยืดหยุ่น) vs perceiving (พยายามเข้าใจ ยืดหยุ่น) โดยผลการทำแบบทดสอบจะออกมาเป็นตัวอักษร 4 ตัวที่บ่งบอกบุคลิกภาพของคุณ เช่น INEP ซึ่งจะบอกถึงวิธีการที่คุณติดต่อสื่อสารกับผู้คน พฤติกรรม และภาพที่คนทั่วไปมองว่าคุณเป็นคนอย่างไร

ทำแบบทดสอบได้ที่ https://www.personalityperfect.com/test/free-personality-test/3.
TestColor

เป็นแบบทดสอบที่ออกแบบโดยทีมของนักจิตวิทยา และนักคณิตศาสตร์ TestColor จะถามคุณเพียงแค่สองคำถามคือ คลิกเลือกสีที่คุณชอบมากที่สุด และคลิกเลือกสีที่คุณชอบน้อยที่สุด ซึ่งสีที่เลือกจะบ่งบอกถึงความฉลาดทางอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความสามารถในการเข้าสังคม สไตล์การทำงาน รวมถึงวิธีการบริหารงาน ซึ่งหลายๆ คนพบว่าเพียงแค่สองคำถามสามารถให้ผลที่ถูกต้องเช่นรูปแบบการสื่อสารกับผู้อื่นและพฤติกรรมเวลาทำงานเป็นกลุ่มเป็นต้น

ทำแบบทดสอบได้ที่ http://www.testcolor.com/personalitytest/personalitytest.php

กลุ่มที่ 2 Disc Personality Tests

แบบทดสอบ DISC  จะแบ่งคนออกเป็น 4 แบบ ได้แก่

  • Dominance เป็นคนทำอะไรเร็ว กล้าพูดกล้าทำ ชอบการเป็นผู้นำ ตั้งเป้าหมายและต้องไปให้ถึง
  • Influence ชอบเข้าสังคม ชอบเป็นจุดเด่น อยากเป็นที่ยอมรับ เป็นคนมีเสน่ห์ อยู่ด้วยแล้วสนุก ไม่ค่อยมีระเบียบ
  • Steadiness เป็นผู้ฟังที่ดี ชอบช่วยเหลือ มีน้ำใจ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบรายละเอียด ชอบเป็นผู้ตาม ทำอะไรช้าแบบระมัดระวัง
  • Compliance ชอบเก็บข้อมูล ชอบการวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำอะไรต้องสมบูรณ์แบบ เป็นคนเก็บตัว มีความซื่อสัตย์ อ่อนไหวง่าย


DISC เป็นแบบทดสอบที่เป็นที่นิยมมากที่สุดขององค์กรในการหาคนที่เหมาะกับงานและใช้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เพราะบุคลิกภาพสัมพันธ์กับลักษณะงาน สิ่งแวดล้อมในองค์กรและการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
แบบทดสอบฟรีออนไลน์ที่ใช้หลักการของ DISC


1.
Crystal

ใช้หลักการของ DISC โดยบอกคุณว่าคุณเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบไหน คนแบบไหนที่คุณจะทำงานด้วยอย่างราบรื่น หรือใครที่ทำงานด้วยแล้วอาจมีความขัดแย้ง คุณมองคุณอื่นอย่างไร และในมุมตรงข้ามคนอื่นมองคุณอย่างไร นอกจากนั้นผลของแบบทดสอบยังทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมคุณถึงไม่ชอบเพื่อนร่วมงานบางคน ซึ่งอาจช่วยให้คุณปรับตัวเข้าหาเขาได้ดีขึ้น เพื่อความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีขึ้น

2. 123Test

เป็นแบบทดสอบที่คุณสามารถทำเสร็จใน 5 นาที คุณจะได้คะแนนรวมเพื่อไปสรุปเป็น DISC ของคุณ เพื่อทำนายพฤติกรรม การปฏิบัติตัวของคุณต่อผู้อื่น แบบทดสอบจะบอกว่าทำไมคุณจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานบางคนในขณะที่อาจมีการขัดแย้งกับอีกคนหนึ่ง และยังอธิบายความรู้สึกของคุณที่มีต่อพฤติกรรมบางอย่างของเพื่อนร่วมงาน เช่นคุณรู้สึกว่าถูกทำร้ายจิตใจเวลามีใครพูดกับคุณตรงๆ เป็นต้น

ทำแบบทดสอบได้ที่ https://www.123test.com/3.
TestQ.com

แบบทดสอบนี้จะมี 38 คำถาม เป็นแบบ multiple-choice ซึ่งจะวิเคราะห์ทักษะ สไตล์การทำงาน รวมทั้งนายจ้างหรือหัวหน้างานที่เหมาะกับคุณ ผลการทดสอบจะบอกจุดแข็ง จุดอ่อนและแนะนำงานที่เหมาะกับบุคลิกภาพของคุณ หรือถ้าคุณพอใจกับงานที่ทำอยู่แบบทดสอบจะแนะนำสกิลที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้าในงานมากขึ้น

ทำแบบทดสอบได้ที่ https://www.monster.com/404กลุ่มที่ 3 Emotional Intelligence Tests

Emotional Intelligence ได้รับการนิยามว่าคือ ความสามารถในการบ่งชี้และจัดการอารมณ์ของตัวคุณเอง รวมทั้งสามารถบ่งชี้และจัดการอารมณ์ของผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยสำคัญในการรับมือกับความขัดแย้งและการสื่อสารกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จในชีวิตทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว จากผลการวิจัยพบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีผลต่อความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานถึง 80-90% ในขณะที่ IQ มีผลเพียง 10-20%
แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ฟรีออนไลน์

1. Berkeley Emotional Intelligence

แบบทดสอบนี้พัฒนาขึ้นโดย Berkeley มหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกา โดยจะแสดงภาพ 20 ภาพ และให้คุณจดจำภาพการแสดงสีหน้าของคนในแต่ละภาพ เพื่อเป็นการทดสอบว่าคุณมีความสามารถในการอ่านอารมณ์ของคนอื่นในระดับไหนซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการจัดการความขัดแย้งกับผู้อื่น แบบทดสอบนี้ทำง่าย สนุกและใช้เวลาไม่นาน

ทำแบบทดสอบได้ที่ https://greatergood.berkeley.edu/quizzes/ei_quiz2.
Empathy Quotient

แบบทดสอบตัวนี้พัฒนาโดย Simon Baron-Cohen แห่งมหาวิทยาลัย Cambridge โดยใช้หลักการทางจิตวิทยาคลีนิคมาทำการทดสอบเพื่อหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เวลาที่ต้องอยู่ร่วมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น แบบทดสอบมี 60 ข้อ ซึ่งใช้ได้ดีมากในการวัดระดับความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจผู้อื่น

ทำแบบทดสอบได้ที่ https://psychology-tools.com/test/empathy-quotient


เวลาที่เราส่องกระจกเราจะเห็นเพียงภาพภายนอกของตัวเอง แต่การทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาสามารถสะท้อนภาพข้างในจิตใจของเราได้ เมื่อเราเข้าใจและรู้ทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง รวมทั้งเข้าใจผู้อื่นๆ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันหรือการทำงานร่วมกันราบรื่นและมีความสุขมากขึ้น


อ้างอิง และ ภาพจาก

https://blog.hubspot.com/marketing/personality-tests