กองทุน SSF และ RMF คืออะไร พร้อมแนะนำตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลาย

RMF และ SSF จะถูกนำมาคำนวณลดหย่อนภาษีรวมกัน โดยเมื่อนับรวม RMF, SSF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน,  ประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือกองทุนการออมแห่งชาติ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน


การเลือกลงทุนในกองทุน SSF หรือ RMF ถือเป็นการลงทุนในระยะยาวจึงจำเป็นต้องเลือกกองทุนที่ดี มีผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการ ในส่วนของกองทุนเด่นจาก SCB ก็มีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์การลงทุนของคุณ


กองทุนใหม่!


SCBRMCHA


กองทุน RMF ลงทุนหุ้นบริษัทจีนแผ่นดินใหญ่ 300 บริษัทแรก

SCBRMCHA-01-graph

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMCHA) ความเสี่ยงระดับ 6 ความเสี่ยงสูง


ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน
กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และควรลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของ SCBAM รวมถึงศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนได้จาก SCB EASY App

SCBRM4 กองทุน RMF ประเภทกองทุนหุ้น ยอดขายอันดับ 1* ของ SCBAM


ลงทุนในหุ้นไทยตัวเด่น คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4) ความเสี่ยงระดับ 6 ความเสี่ยงสูง


*ข้อมูลยอดขายกองทุน RMF จาก SCB ข้อมูล ณ 28 เม.ย. 2564


ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน
กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และควรลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนได้จาก SCB EASY App

SCBRMGHC กองทุน RMF แนะนำ


ลงทุนหุ้นทั่วโลก ในกลุ่ม Healthcare เกาะเทรนด์สุขภาพ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGHC) ความเสี่ยงระดับ 7 ความเสี่ยงสูง


*ข้อมูลการลงทุนจาก Fund Summary และเอกสารลงทุนของกองทุนหลัก โดย SCBAM ณ 31 พ.ค. 2564


กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินทุนจำนวนมากผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน

กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และควรลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของ SCBAM รวมถึงศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนได้จาก SCB EASY App


สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก**

**ข้อมูลการลงทุนจาก Fund Summary โดย SCBAM ณ 31 พ.ค. 2564


SCBLT1-SSF กองทุน SSF ยอดขายอันดับ 1* ของ SCBAM


กระจายการลงทุนในหุ้นไทย และตราสารหนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม) (SCBLT1-SSF) ความเสี่ยงระดับ 6 ความเสี่ยงสูง
 

*ข้อมูลยอดขายกองทุน SSF จาก SCB ข้อมูล ณ 28 เม.ย. 2564


ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน

กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และควรลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนได้จาก SCB EASY App

SCBSE-SSF กองทุน SSF แนะนำ


ลงทุนหุ้นไทย 30 ตัวเด่น คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (SCBSE-SSF) ความเสี่ยงระดับ 6 ความเสี่ยงสูง


*ข้อมูลการลงทุนจาก Fund Summary และเอกสารลงทุนของกองทุนหลัก โดย SCBAM ณ 30 ก.ค. 2564


ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน

กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน และควรลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของ SCBAM รวมถึงศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนได้จาก SCB EASY App


รายละเอียดการลงทุน**

**ข้อมูลการลงทุนจาก Fund Summary โดย SCBAM ณ 31 พ.ค. 2564


SCBLEQ-SSF กองทุน SSF แนะนำ


ลงทุนหุ้นทั่วโลก พื้นฐานดี ความผันผวนต่ำกว่าตลาด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดเพื่อการออม) (SCBLEQ-SSF) ความเสี่ยงระดับ 6 ความเสี่ยงสูง
 

*ข้อมูลการลงทุนจาก Fund Summary และเอกสารลงทุนของกองทุนหลัก โดย SCBAM ณ 31 พ.ค. 2564


ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน
กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน และควรลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของ SCBAM รวมถึงศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนได้จาก SCB EASY App


รายละเอียดการลงทุนของกองทุนหลัก**

**ข้อมูลการลงทุนจาก Fund Summary โดย SCBAM ณ 31 พ.ค. 2564


ลงทุนกองทุน RMF และ SSF เพื่อเติมเต็มแผนการเงิน คลิก https://www.scb.co.th/th/personal-banking/investment/fund/mutual-funds/early-bird-tax.html