ปักหมุดทำเลที่น่าลงทุนในเมืองท่าเวียดนาม

ด้วยสภาพภูมิประเทศของเวียดนาม ที่มีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจีน ลาว กัมพูชา รวมทั้งยังเป็นประเทศที่ติดทะเล ซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้เวียดนามได้เปรียบในการขนส่งสินค้าทางเรือ ดังนั้น การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับการเข้าไปลงทุนในกิจการต่างๆ จึงถือเป็นหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยเมืองท่าสำคัญๆ ทางเศรษฐกิจของเวียดนาม มีดังนี้


1. ฮานอย

เมืองหลวงของเวียดนาม เป็นศูนย์กลางในการบริหารประเทศและเศรษฐกิจ และเป็นศูนย์กลางของธุรกิจการค้าในภาคเหนือของเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน และท่าเรือ 2 แห่งที่สามารถเดินเรือไปยังท่าเรือไฮฟองได้ (Hi Phong Port) ได้ และยังเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินอยไบ (Noi Bai) ซึ่งเป็นสนามบินที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการคมนาคม

1


2. โฮจิมินห์

อดีตเมืองหลวงของเวียดนาม ตั้งอยู่ทางตอนใต้ เดิมชื่อเมืองไซ่ง่อน (Saigon) ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าและการบริการนำเข้า-ส่งออก การลงทุนและเป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมของนานาชาติ ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง สามารถเดินทางไปยังชายแดนกัมพูชา (ด่านหมบไบ) เดินทางด้วยรถยนต์ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 3 แห่ง และเขตอุตสาหกรรม 11 แห่ง เป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เมืองโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางในการคมนาคม นอกจากการเดินทางด้วยรถยนต์ และรถไฟแล้ว ยังมีท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต (Tan Son Nhat) เป็นศูนย์กลางการบินทั้งในและต่างประเทศ มีท่าเรือ Saigon Port ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และท่าเรือกั๊กไล (Cat Lai) ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญในการนำเข้า-ส่งออก ตู้คอนเทนเนอร์ และท่าเทียบเรือโดยสารเดินทะเล 1 ท่า และท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าตลอดแม่น้ำไซ่ง่อน ประมาณ 74 ท่าเรือ

3. ดานัง

ได้รับการขนานนามว่า “เมืองไข่มุกแห่งเวียดนามกลาง” เป็นเมืองท่าและเมืองตากอากาศที่สำคัญของเวียดนาม ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างฮานอยเมืองหลวงของเวียดนาม และมหานครโฮจิมินห์ เมืองดานังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม Da Nang High-Tech Pack ที่เป็นฐานการผลิตให้กับนักลงทุนยักษ์ใหญ่ทั่วโลก อาทิ บริษัท Universal Alloy Corporation (UAC) ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานรายใหญ่ของโลก และสภาพภูมิประเทศของเมืองดานัง ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมและมีชายหาดที่สวยงาม ดานังจึงกลายเป็นเมืองแห่งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ มีท่าเรือสำคัญได้แก่ ท่าเรือ Lien Chieu ซึ่งเป็นท่าเรือแห่งใหม่สำหรับขนส่งสินค้า และได้ปรับปรุงท่าเรือ Tien Sa ซึ่งเป็นท่าเรือเดิมเพื่อรอบรับเรือสำราญจากต่างประเทศ อีกทั้งยังมีสนามบินนานาชาติ Da Nang ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยว และสินค้าจากต่างประเทศได้โดยตรง ดานังจึงได้รับการผลักดันให้เป็นประตูการค้า (Transshipment Hub) ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของเวียดนามตอนกลาง

4. เกิ่นเทอ

นครเกิ่นเทอเป็น 1 ใน 5 เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เป็นเมืองอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลที่สําคัญ และเป็น แหล่งปลูกข้าวใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็ว มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะภายในปี 2568 ปัจจุบันเกิ่นเทอเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางแม่น้ำในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง มีท่าเรือภายในประเทศสามารถรองรับเรือสินค้าที่มีระวางขับน้ำได้ประมาณ 5,000 TEU มีเรือด่วนรับส่งผู้โดยสารจากเมืองเกิ่นเทอถึงโฮจิมินห์ โดยใช้ระยะเวลา 4 ชั่วโมง มีสนามบินนานาชาติจ่าน๊อก (Tra Noc International Airport) ซึ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า จากการวิเคราะห์ของ The Economist Intelligence Unit (EIU) เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่า นครเกิ่นเทอมีการขยายตัวของประชากรสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก สำหรับผู้คนทั่วไปนั้น นครเกิ่นเทอเป็นที่รู้จักในเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ทางการเวียดนามพยายามโปรโมท มีตลาดน้ำไคราง (Cai Rang Floating Market) ซึ่งเป็นตลาดขายปลีก-ส่ง ผักและผลไม้สด และสินค้าทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

5. ไฮฟอง

เมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของเวียดนาม และเป็นเขตอุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี ต่อเรือ และวัสดุก่อสร้าง ในอดีตมีเส้นทางรถไฟขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีเส้นทางไฮฟอง-ฮานอย-หล่าวกาย-เฮโขว-คุณหมิง ซึ่งเป็นทางรถไฟสายเดียวที่เชื่อมต่อกับหยุนหนันของจีน ทางรถไฟสายนี้ได้รับการประเมินประสิทธิภาพในการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากเส้นทางฮานอย-โฮจิมินห์ มีท่าเรือ สําคัญคือ Hai Phong Port และสนามบิน Cat Bi Airport และปัจจุบันเพิ่งมีการเปิดท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ชื่อท่าเรือ Lach Huyen ในปัจจุบันภาคเหนือของเวียดนามเริ่มเป็นศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ และเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ทั้งนี้ เขตอุตสาหกรรม Deep C ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับท่าเรือน้ำลึก Lach Huyen ได้ดึงดูดนักลงทุนมากกว่า 80 บริษัททั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ โดยหนึ่งในกลุ่มบริษัทจากญี่ปุ่นเห็นว่าเขตอุตสาหกรรม Deep C จะได้รับประโยชน์จากท่าเรือมาก โดยเฉพาะเรื่องความสะดวกในการนําเข้า/ส่งออกสินค้า

ด้วยศักยภาพในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาของฮานอย โฮจิมินห์ ดานัง เกิ่นเทอ และไฮฟอง ทำให้เมืองท่าทั้ง 5 แห่งนี้เป็นอีกตัวเลือกของแหล่งลงทุนที่มีศักยภาพในเวียดนาม ซึ่งผู้ประกอบการไทยอาจใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจเลือกแหล่งลงทุนให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน


ลูกค้าที่สนใจประกอบธุรกิจใน CLMV หรือประเทศเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Great Mekong Subregion: GMS) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ธนาคารไทยพาณิชย์มีสาขาต่างประเทศที่พร้อมจะดูแลและให้บริการ สนใจติดต่อ https://www.scb.co.th/en/corporate-banking/international-network.html


ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก
: ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโฮจิมินท์ซิตี้ เวียดนาม

 

แหล่งอ้างอิง

1. Globthailand. “เวียดนามเปิดท่าเรือแห่งใหม่ทางภาคเหนือ”. https://globthailand.com/vietnam_0093/ (1/1/2020)

2. DITP. “นครโฮจิมินห์”. https://www.ditp.go.th/contents_attach/94346/94346.pdf (1/1/2020)

3. Globthailand. “นครเกิ่นเทอของเวียดนาม ติดอันดับเมือที่มีการขยายตัวของประชากรเป็นอันดับ 2 ของโลก”. https://globthailand.com/vietnam-05032020/ (12/10/2020)

4. นิตยสารผู้จัดการ. “เวียดนาม ในบทบาทประตูสู่ทะเลของหยุนหนัน”. http://info.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=87626 (12/10/2020)

5. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์. “ข่าวเด่นวันที่ 11-20 เมษายน 2563”. https://hochiminh.thaiembassy.org/th/content/116923-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-11-20-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2563?page=5d80ab3215e39c2fe800a6f3&menu=5d80ab3215e39c2fe800a6f5 (16/10/2020)

6. ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ. “ลงทุนอะไรในดานัง เมืองท่าที่สำคัญของเวียดนาม”. http://m.mfa.go.th/business/th/articles/88/76021-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99-%E2%80%9C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E2%80%9D-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1.html (16/10/2020)

7.VOVWORLD5. “สถานีวิทยุเวียดนามส่วนกระจายเสียงวิทยุแห่งชาติ”. https://vovworld.vn/th-TH/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99/adb-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7-902863.vov

8. ดัชนีและคู่มือการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการส่งเสริมการลงทุนไทยในเวียดนาม. file:///D:/Users/s87115/Downloads/20130408154445_vietnam1.pdf