Trend อาหารสุขภาพส่งออกตลาดโลก

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เทรนด์สุขภาพได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นกว่า 7% ทั่วโลก ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ ‘เทรนด์อาหารอนาคต’ #FutureFood หมายถึง อาหารที่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต

โดย Future Food จะเข้ามาเปลี่ยนอุตสาหกรรมส่งออกจากเดิม ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในยุค 4.0 ซึ่งจะทำให้เกิดรูปแบบสินค้าที่เปลี่ยนไป และมีการส่งเสริมพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่ตลาดมากขึ้น

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ Future Food มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหาร เพราะเป็นอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายและปลอดภัยต่อการบริโภค

ทั้งนี้ Future Food ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ


1. อาหารอินทรีย์ (Organic Food) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี

2. อาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม (Novel Food) คือ อาหารรูปแบบใหม่ที่มีความเป็นนวัตกรรมสูงมาก เป็นอาหารที่ใช้ขั้นตอนการผลิตแบบใหม่ ไม่เคยมีการผลิตมาก่อน หรือเป็นอาหารที่ได้จากพืช หรือสัตว์

3. อาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ (Functional Food) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาหรืออาหารเสริม เป็นอาหารที่ออกแบบมาเพื่อใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยเฉพาะโรค หรือผู้ที่ไม่สามารถทานอาหารปกติได้

4. อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) คือ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำหน้าที่ให้คุณค่าอาหารที่จำเป็นให้กับร่างกาย