รายละเอียดสินเชื่อ

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะ หรือสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ปัจจุบันของธนาคาร ที่ผ่อนชำระเงินกู้บ้านตรงกำหนดมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป สามารถขอวงเงินกู้เพิ่มเติมได้จากส่วนที่ลูกค้าได้มีการผ่อนชำระไปแล้ว โดยยังคงผ่อนชำระในอัตราเดิมได้ ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

อัตราดอกเบี้ย

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

 • สำหรับ Home Loan Top Up อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 5.800% - 7.350% ต่อปี
 • สำหรับ My Home My Cash Top Up อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 7.550% - 14.050% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR ) ปัจจุบันเท่ากับ 7.30% ต่อปี มีผลวันที่ 2 ตุลาคม ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 03.10.2566 วันที่ประกาศ: 02.10.2566

  ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน

  (กรณีลูกค้าต้องการกู้เพิ่มเกินวงเงินส่วนต่างระหว่างวงเงินกู้เดิม และยอดหนี้คงเหลือ)

  • กรณีบ้านเดี่ยว 5,000 บาท ต่อหลัง (ไม่รวม VAT)
   กรณีทาวน์เฮ้าส์, บ้านแฝด และห้องชุด 3,450 บาท ต่อยูนิต (ไม่รวม VAT)
  • ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

  ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

  • ยกเว้น

  ค่าอากรแสตมป์

  • 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

  ค่าจดจำนอง

  • 1% ของวงเงินกู้

  ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

  (กรณีลูกค้าต้องการกู้เพิ่มเกินวงเงินส่วนต่างระหว่างวงเงินกู้เดิม และยอดหนี้คงเหลือ)

  • ตามอัตราของบริษัทประกัน

  คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  สัญชาติไทย
  ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
  อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี

  เอกสารประกอบการสมัคร

  เอกสารยืนยันตัวตน

  1. สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ใช้สำหรับคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

  เพิ่มเติม

  เอกสารยืนยันรายได้

  ผู้มีรายได้ประจำ

  1. หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
  2. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

  ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

  1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
  2. ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
  3. สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  4. หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

  ผู้มีอาชีพอิสระ

  1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

  เพิ่มเติม

  ช่องทางการติดต่อ

  โทรหาเรา

  SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

  0 2777 7777

  ค้นหา SCB

  พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

  ค้นหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

  ส่งข้อความ