เดินเกมอย่างระมัดระวังกับ RMF/SSF เลือกก้าวไปอย่างมั่นคง และปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์การลงทุน

 

SCBRM1

SCB SHORT TERM FIXED INCOME RMF
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ


ระดับความเสี่ยง: 4 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

จุดเด่นกองทุน**
ลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐและเอกชนในไทย

เหมาะสำหรับ**
• ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยและต้องการลดหย่อนภาษีด้วยการลงทุนใน RMF
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้


ลงทุน SCBRM1 คลิก

รายละเอียด SCBRM1 เพิ่มเติม

SCBSFFPLUS-SSF

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (Super Savings Fund)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม)


ระดับความเสี่ยง: 4 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

จุดเด่นกองทุน**
• ทางเลือกของผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากหรือต้องการพักเงินเพื่อรอการลงทุน
เหมาะสำหรับ**
• นักลงทุนที่ต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากมีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อนำไป ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน เพื่อให้ได้รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี


*ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ เอกสารนำเสนอข้อมูลกองทุนจาก SCBAM

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

• โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

• กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้าน สินทรัพย์ / ภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจเดียว จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า

• ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต 

• ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App

• สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

กองทุนลดหย่อนภาษีใหม่! Thai ESG

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ตอบโจทย์นักลงทุนใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คลิก

คลิกเพื่อลงทุน RMF/SSF อื่น ๆ เพิ่มเติม

คลิก

ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง