รายละเอียดการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวมไทยพาณิชย์ ให้ผลตอบแทนสำหรับผู้ร่วมลงทุนในหลายรูปแบบ เช่น คุณมีโอกาสจะได้รับกำไรจากส่วนเกินทุน เงินปันผล (ถ้ามี) และไม่ต้องเสียภาษี 15% ของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในกองทุนหุ้น (สำหรับบุคคลธรรมดา) โดยนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมแต่ละกองทุนจะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหน่วยลงทุนนั้น ๆ

เลือกกองทุนรวมตามวัตถุประสงค์

กองทุนรวมที่น่าสนใจ
เพิ่มค่าเงินลงทุนสร้างผลตอบแทนระยะยาว
ผันผวนต่ำรักษาเงินลงทุน
กระจายการลงทุนหลายสินทรัพย์
รับเงินปันผล
รับเงินคืนระหว่างลงทุน

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางการติดต่อ

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ