วางกลยุทธ์ เลือกลงทุนในแบบคุณ

กลยุทธ์ SAVE ZONE เน้นปลอดภัย ผันผวนต่ำ
กลยุทธ์ GLOBAL INVESTMENT สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนรายประเทศ
กลยุทธ์ TOP SELLER ติดชาร์ตขายดี ควรมีติดพอร์ต
กลยุทธ์ TREND SEEKER สร้างผลตอบแทนระยะยาว ด้วยเทรนด์น่าสนใจ

กลยุทธ์ SAVE ZONE

เดินเกมอย่างระมัดระวังกับ RMF/SSF เลือกก้าวไปอย่างมั่นคง และปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์การลงทุน

กองทุนแนะนำ

กลยุทธ์ GLOBAL INVESTMENT

เดินเกมอย่างชาญฉลาดกับ RMF/SSF คัดเลือกประเทศเด่น เน้นปัจจัยดี มีโอกาสรับผลตอบแทนสูง

กองทุนแนะนำ

กลยุทธ์ TOP SELLER

เดินเกมหมากรุก บุกตลาดลงทุน ไปให้ถึงเป้าหมาย กับ RMF/SSF ยอดขายอันดับ 1 ของ SCB*

กองทุนแนะนำ

กลยุทธ์ TREND SEEKER

เป็นต่อทุกเกมกับ RMF/SSF โอกาสสร้างผลตอบแทนสูง ล้ำสมัย นำทุกเทรนด์ลงทุน

กองทุนแนะนำ

กองทุนลดหย่อนภาษีใหม่! Thai ESG

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ตอบโจทย์นักลงทุนใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คลิก

หมายเหตุ:

 

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF/RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 
 • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต 
 • สามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และรายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนผ่าน SCB EASY App
 • สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 •  

  เงื่อนไขการรับของกำนัลสูงสุด 1,000 บาท ผ่าน SCBSFF FUND BACK

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีกองทุนกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น

  2. ลงทุนในกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่บริหารโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ตามรายชื่อกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการ (ยกเว้นกองทุนชนิด SSF e-class และกองทุนประเภทตราสารหนี้ คือ กองทุน SSF ได้แก่ SCBFP-SSF และ SCBSFFPLUS-SSF กองทุน RMF ได้แก่ SCBRM1 และ SCBRM2) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566 และต้องถือครองหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

  3. มูลค่าของกำนัลสูงสุด คำนวณจากร้อยละ 0.2 ของมูลค่าเงินลงทุนในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งจะไม่เกิน 1,000 บาทต่อท่าน ในกรณีต่อไปนี้

  3.1. กรณีผู้ลงทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF เพียงอย่างเดียว จะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของผู้ลงทุนสูงสุดไม่เกินจำนวน 200,000 บาท และผู้ลงทุนจะได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 400 บาทต่อผู้ลงทุน 1 ราย

  3.2. กรณีผู้ลงทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน RMF เพียงอย่างเดียว จะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของผู้ลงทุนสูงสุดไม่เกินจำนวน 500,000 บาท และผู้ลงทุนจะได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อผู้ลงทุน 1 ราย

  3.3. กรณีผู้ลงทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF และกองทุน RMF จะคำนวณตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) และเมื่อรวมมูลค่าเงินคืนทั้งหมดแล้ว ผู้ลงทุนจะต้องได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อผู้ลงทุน 1 ราย

  4. SCBAM จะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการ โดยพิจารณาจากยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า และโอนมาจาก บลจ.อื่น หักด้วยยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออก และโอนไปยัง บลจ.อื่น และไม่นับยอดรายการสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม SSF, RMF ของ SCBAM

  5. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี SCBAM จะทำการนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก

  6. คำว่า “ยอดเงินลงทุน” , “การขายคืน” และ “โอนสับเปลี่ยน” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการ ซื้อ/ขายคืน/โอนสับเปลี่ยน ที่สำเร็จก่อนเวลาทำการ (Cut-Off Time) ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวม

  7. SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตามมูลค่าของกำนัลที่ผู้ลงทุนได้รับ โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2567 ในการจัดสรร กรณีได้รับคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ต่ำกว่า 1 บาท SCBAM ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ลงทุน

  8. SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ผู้ลงทุน ไปยังบัญชีกองทุนที่ผู้ลงทุนได้ทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ กรณีผู้ลงทุนทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ผ่านหลายบัญชีกองทุน SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ลูกค้าไปยังบัญชีกองทุนล่าสุดที่ลูกค้าทำรายการดังกล่าว

  9. กรณีที่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินคืนจากโครงการส่งเสริมการขาย SSF/RMF นี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกำนัลจากโครงการส่งเสริมการขาย SSF/RMF อื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันอีก

  10. SCBAM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของโครงการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้คำตัดสินของSCBAM ถือเป็นสิ้นสุด

  เงื่อนไขการรับของกำนัล สูงสุด 200 บาท ผ่าน SCBSFF Fund Back

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีกองทุนกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น

  2. ลงทุนในกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566 และต้องถือครองหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

  3. กองทุนที่ร่วมรายการจำนวน 6 กองทุน

  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) – SCBTA(ThaiESG)

  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) – SCBTA(ThaiESGA)

  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) – SCBTP(ThaiESG)

  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) – SCBTP(ThaiESGA)

  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) – SCBTM(ThaiESG)

  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) – SCBTM(ThaiESGA)

  4. มูลค่าของกำนัลสูงสุดสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อผู้ลงทุน คำนวณจากร้อยละ 0.2 ของมูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิในช่วงเวลาที่กำหนด 

  5. คำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการ โดยพิจารณาจากยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า หักด้วยยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออก

  6. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี SCBAM จะทำการนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก

  7. คำว่า “ยอดเงินลงทุน” , “การขายคืน” และ “โอนสับเปลี่ยน” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการ ซื้อ/ขายคืน/โอนสับเปลี่ยน ที่สำเร็จก่อนเวลาทำการ (Cut-Off Time) ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวม

  8. SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตามมูลค่าของกำนัลที่ผู้ลงทุนได้รับ โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2567 ในการจัดสรร กรณีได้รับคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ต่ำกว่า 1 บาท SCBAM ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ลงทุน

  9. SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ผู้ลงทุน ไปยังบัญชีกองทุนที่ผู้ลงทุนได้ทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ กรณีผู้ลงทุนทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ผ่านหลายบัญชีกองทุน SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ลูกค้าไปยังบัญชีกองทุนล่าสุดที่ลูกค้าทำรายการดังกล่าว

  10. กรณีที่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินคืนจากโครงการส่งเสริมการขาย Thai ESG นี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกำนัลจากโครงการส่งเสริมการขาย Thai ESG อื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันอีก

  11. SCBAM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของโครงการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้คำตัดสินของSCBAM ถือเป็นสิ้นสุด

   

  SCBSFF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ

  ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

  SCBAM Client Relations โทร. 0 2777 7777 www.scbam.com

   

   

  คลิกเพื่อลงทุน RMF/SSF อื่น ๆ เพิ่มเติม

  คลิก

  ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

  ช่องทางการติดต่อ

  โทรหาเรา

  SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

  0 2777 7777

  ค้นหา SCB

  พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

  ค้นหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

  ส่งข้อความ

  ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง