How to เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดปฏิบัติตัวยังไง

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 ประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและขยายพื้นที่ไปยังหลายจังหวัดทั่วประเทศ แต่ในบางครั้งคนในพื้นที่ที่มีการระบาดก็มีความจำเป็นจะต้องเดินทางข้ามพื้นที่หรือข้ามจังหวัดไปยังพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากหน้าที่การงานหรือมีธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางออกจากพื้นที่ที่มีการระบาด นอกเหนือมาตรการที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ออก พรก.ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อบังคับใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้ว ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข จึงได้มีคำแนะนำในการปฎิบัติตัวสำหรับผู้ที่เดินทางออกมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ดังนี้


กรณีเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดต่างๆ

 • พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด  ให้ดำเนินการ ดังนี้
 1. รับการตรวจวัดอุณหภูมิสังเกตอาการ
 2. ดาวน์โหลดแอปหมอชนะ
 3. ต้องมีเหตุผลและความจำเป็นในการเดินทาง
 4. ต้องแสดงหลักฐานอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้นทางของผู้เดินทาง
 • พื้นที่อื่นๆ 49 จังหวัด ให้ปฏิบัติตาม ศปภ./ คกก.โรคติดต่อจังหวัด


ควรงดหรือชะลอการเดินทางโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แก่ จังหวัดจันทบุรี,ชลบุรี, ตราด, ระยองและสมุทรสาคร  พื้นที่ควบคุมสูงสุดสัญลักษณ์สีแดง พื้นที่ควบคุมสัญลักษณ์สีส้ม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสัญลักษณ์สีเหลือง

covid6

1. กรณีมาจากพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด

 • ให้เฝ้าสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วันและหลีกเลี่ยงหรืองดออกจากบ้านโดยเด็ดขาด
 • ผู้ที่อยู่ในข่ายเสี่ยงต้องยอมรับการกักตามตามระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนด
 • ใส่แมสหากอยู่ร่วมกันกับคนครอบครัว
 • เว้นระยะห่างกับคนในครอบครัว 1-2 เมตร
 • แยกของใช้ส่วนตัว  เช่น  แก้ว  ช้อน จาน ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น และไม่ใช้ของร่วมกับบุคคลอื่น
 • ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
 • ควรติดตั้งแอปไทยชนะ

2. กรณีที่มาจากพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด

 • ให้เฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน โดยสามารถออกนอกบ้านได้แต่ควรปฎิบัติตัวดังนี้

o   อยู่ห่างบุคคลอื่นไว้  1-2 เมตร

o   ใส่แมสกันตลอดเวลา

o   หมั่นล้างมือบ่อย ๆ

o   ควรติดตั้งแอปไทยชนะ

o   หากมีอาการป่วยให้ใส่แมส  แล้วเดินทางโดยรถส่วนตัว ให้หลีกเลี่ยงรถโดยสารสาธารณะและรีบไปทำการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว

ใครบ้างควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเมื่อมีอาการป่วย

นอกจากนี้ยังมีคน 5 กลุ่มได้แก่  1.ผู้สูงอายุ 2.เด็ก 3.หญิงตั้งครรภ์ 4.ผู้มีประวัติป่วยด้วยโรคปอด  และ 5. ผู้ป่วยเบาหวาน ที่ถือเป็นกลุ่มคนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากมีอาการป่วยในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19  โดยกรมควบคุมโรคให้เฝ้าสังเกตอาการและถ้าหากมีอาการทางเดินหายใจผิดปกติ ได้แก่  1.ไอ 2.เจ็บคอ 3.หายใจเหนื่อย 4.มีน้ำมูก 5.จมูกไม่ได้กลิ่น 6.ลิ้นไม่รับรส ให้ปฏิบัติตัวดังนี้

 • อยู่ห่างคนอื่นไว้อย่างน้อย 1-2 เมตร
 • ใส่แมสกันตลอดเวลาเดินทาง
 • หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด
 • ควรติดตั้งแอปไทยชนะ

และให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว หากมาช้าเกิน 48 ชั่วโมงมีโอกาสเสียชีวิตได้

ยึดหลัก D-M-H-T-T รับมือโควิด-19

ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อรับมือกับโควิด-19  ดังนี้

 • D-Distancing ให้พยายามรักษาระยะห่างระหว่างกันไว้ 1 - 2 เมตร
 • M-Mask Wearing ใส่แมสเป็นประจำ
 • H-Hand Washing หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอร์
 • T-Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ หรือตรวจหาเชื้อโควิด-19 เฉพาะกรณีเป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
 • T-Thai Cha Na ใช้แอปไทยชนะ เพื่อเป็นการเก็บไทม์ไลน์หากเกิดป่วยขึ้นมาจะได้ประเมินความเสี่ยงของบุคคลใกล้ชิดได้

และควรมีแอป “หมอชนะ” ที่สามารถประเมินความเสี่ยงของบุคคลและเมื่อพบผู้ติดโควิด-19 เจ้าหน้าที่จะนำแอปมาตรวจสอบเพื่อติดตามไทม์ไลน์ว่าผู้ติดเชื้อได้เดินทางไปยังจุดไหน ด้วยวิธีการอย่างไร สัมผัสใกล้ชิดกับใครทำให้เจ้าหน้าที่สามารถขีดวงตรวจสอบสถานที่ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องปิดสถานที่ในวงกว้าง ทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดต้องดาวน์โหลดทั้งแอป “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ติดมือถือไว้ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ควรดาวน์โหลดแอปทั้ง 2 ตัวนี้เช่นกัน


นอกจากต้องยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือโควิด-19 แล้ว ควรทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย กินอาหารร้อนที่ปรุงสุกใหม่ ไม่กินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ ไม่ใช้ช้อนร่วมกัน หลีกเลี่ยงไม่นำมือมาสัมผัสหรือขยี้ตา แคะขี้มูก ปาก และใบหน้า หลีกเลี่ยงไม่ไปสถานที่ที่มีคนเป็นจำนวนมาก หากเป็นไปได้ควรงดการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการระบาดของโรค ก็จะทำให้สามารถป้องกันและรับมือกับโควิด-19 ได้ และอย่าลืมสังเกตตัวเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที และเพื่อปิดความเสี่ยงควรมีประกันโควิด-19 ติดตัวไว้สร้างความอุ่นใจให้มากขึ้น

ข้อมูล : เว็บไซต์ และ Facebook กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข