ไบโอเทค ธุรกิจที่รอวันเติบโต

ไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology) หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือไบโอเทค คือ การใช้เทคนิคหรือกระบวนการต่าง ๆ ในการนำสิ่งมีชีวิต ชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลิตภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร หรือสิ่งแวดล้อม


หลังจากเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 มีการพูดถึงเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Modern Biotechnology) อย่างมาก เช่น การบำบัดโรคด้วยยีน การพิสูจน์บุคคลด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การโคลน การดัดแปลงยีน เป็นต้น และสาขาไบโอเทคที่พูดถึงมากที่สุด คือ ไบโอเทคทางด้านสุขภาพ


เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลไกของสิ่งมีชีวิต หรือชีววิทยา (Biology) เพื่อให้ผู้คนได้รับประโยชน์และเข้าถึงการแพทย์มากขึ้น ที่สำคัญสามารถลดผลข้างเคียงจากการใช้สารเคมี โดยแทนที่จะใช้วิธีการรักษามะเร็งด้วยการผ่าตัดหรือฉายรังสีเพื่อการรักษามะเร็ง ก็ผลิตยารักษาโรคมะเร็งที่ใช้นวัตกรรมเพื่อให้สามารถรักษาในระดับเซลล์ หรือการป้องกันเชื้อไวรัส COVID ก็จำเป็นต้องพึ่งนวัตกรรมการรักษาใหม่ ๆ รวมถึงการเพิ่มโอกาสเพื่อให้มนุษย์มีอายุยืนยาวมากขึ้น ทำให้ไบโอเทคมีบทบาทสำคัญต่อสังคมผู้สูงอายุ

จากการคิดค้นนวัตกรรมและผลิตยา ทำให้ยอดขายยาที่ผลิตจากนวัตกรรมไบโอเทค เริ่มแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดยาโลกเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี 2565 ยาที่มาจากนวัตกรรมไบโอเทคจะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 32% เพิ่มขึ้น 90% จากปี 2555 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 20% (ที่มา : Evaluate Pharma)


เช่นเดียวกับบริษัทไบโอเทคก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสิ้นปี 2564 มีบริษัทเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology) ทั่วโลกจำนวน 6,728 แห่ง บริษัทนำเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจ (Digital Health) ทั่วโลกจำนวน 3,265 แห่ง และหากรวมบริษัทด้านไบโอเทคทุกสาขาทั้งหมดทั่วโลกจะมีทั้งสิ้น 20,793 แห่ง (ที่มา : Biotechgate)


สำหรับปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจไบโอเทคเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาขึ้นของระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งมีนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจึงช่วยยกระดับธุรกิจไบโอเทคให้พัฒนาขึ้นรวดเร็วตามไปด้วย เช่น การจัดเก็บข้อมูลและการวินิจฉัยออนไลน์ การใช้หุ่นยนต์เข้ามาประยุกต์ในการรักษา เป็นต้น


โดยนวัตกรรมการรักษารูปแบบใหม่และการรักษาโรคที่ยังไม่สามารถรักษาได้ จะสนับสนุนให้อัตราการรักษาโรคใหม่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงวัย ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายด้านสุขภาพสูง ทำให้บริษัทไบโอเทคได้รับประโยชน์และเติบโตตามไปด้วย

10 บริษัทไบโอเทค มาร์เกตแคปใหญ่ที่สุดในโลก

บริษัท

ดำเนินธุรกิจ

มาร์เก็ตแคป

(พันล้านดอลล่าร์)

Johnson & Johnson

เวชภัณฑ์ เครื่องมือการแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค

445.60

Roche

เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ยา

326.14

Pfizer

ผลิตและจัดจำหน่ายยา

273.57

AbbVie

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม

266.30

Eli Lilly

ผู้ผลิตยาเบาหวาน กลุ่มรักษาโรคมะเร็งและระบบประสาท

250.34

Novo Nordisk

ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์

238.61

Thermo Fisher Scientific

วิจัยและผลิตยา

214.94

Merck

ผลิตยา

196.73

Novartis

ผลิตยา

193.91

Astrazeneca

วิจัยและผลิตยา

184.17

ที่มา : Companiesmarketcap (4 มีนาคม 2565)

เนื่องจากธุรกิจไบโอเทคมีความซับซ้อน ขณะเดียวกันเป็นธุรกิจที่มักมีความผันผวนสูง เนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์หรือยาที่ผลิตมีโอกาสที่จะรักษาโรคไม่สำเร็จ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เรียกว่าใช้รักษาได้หรือรักษาไม่ได้ (Binary Risk) ดังนั้น ความรู้เฉพาะทางในการเลือกบริษัทที่จะลงทุนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงควรขอคำแนะนำจากนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจดังกล่าว


หากสนใจลงทุนสามารถลงทุนหุ้นกลุ่มไบโอเทคโดยตรงจากโบรกเกอร์ที่เปิดบัญชีซื้อขายหรือเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน หรือลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในธุรกิจไบโอเทค