เงื่อนไขบัญชีเงินฝากแบบผูกพัน/เงินฝากระยะยาว (ออนไลน์)