เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการเป็นผู้ถือบัตรและการใช้บริการบัตรเวอร์ชวล