สัญญาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)