เงื่อนไขเปิดบัญชีกองทุน ประเภทบุคคลธรรมดา (บัญชีเดี่ยว/บัญชีร่วม)