ขอแนะนำการลงทุนในกองทุน Term Fund สร้างโอกาสรับผลตอบแทนโดนใจ ด้วยตราสารหนี้คุณภาพดี

กองทุนเปิด SCB Easy 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Easy 6M1 Not for Retail Investors

(SCBEZ6M1)


ระดับความเสี่ยง: 4 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
จุดเด่นกองทุน* :
• ลงทุนในเงินฝาก / พันธบัตร / หุ้นกู้ ที่มีอันดับเครดิตดี ระดับ Investment Grade ไม่มีส่วนผสมของตราสารกลุ่ม Below Investment Grade
ความเสี่ยงที่สำคัญ* :
• ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
• ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – Investment grade) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
• กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
เหมาะสำหรับ* :
• ผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสได้รับผลตอบแทน แต่ไม่สามารถรับความเสี่ยงได้สูง
• ผู้ลงทุนที่คุ้นเคยกับการลงทุนแบบมีกำหนดระยะเวลา

เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 – 13 กุมภาพันธ์ 2566

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500,000 บาท

หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้


ลงทุน SCBEZ6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม SCBEZ6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุ:

*ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และเอกสารนำเสนอข้อมูลกองทุน จาก SCBAM
 • กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม (Sector concentration) และ/หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country concentration) ทั้งนี้การกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
 • หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
 • บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนกองทุนที่ร่วมรายการเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App
 • สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 • ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

  ช่องทางการติดต่อ

  โทรหาเรา

  SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

  0 2777 7777

  ค้นหา SCB

  พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

  ค้นหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

  ส่งข้อความ