ซื้อเงินสกุลต่างประเทศ
 

 

 

1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”

 

 

 

2. เลือกบัตร Planet SCB

 

 

 

3. เลือก "ซื้อเงินสกุลต่างประเทศ"

 

 

 

4. เลือกสกุลเงินที่ต้องการซื้อ

 

 

 

5. ระบบจะแสดงยอดเงินคงเหลือของสกุลเงินที่เลือก กด "ซื้อ"

 

 

 

6. ใส่จำนวนเงินบาทหรือเงินสกุลต่างประเทศที่ต้องการซื้อ และกด "ตรวจสอบข้อมูล"

 

 

 

7. ตรวจสอบข้อมูลและ กด "ยืนยัน"

 

 

 

8. ซื้อเงินสกุลต่างประเทศสำเร็จ