สร้างรายการช่วยเตือน (Reminder portal)

 

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู “จัดการข้อมูล”

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือก “การรับข้อมูลข่าวสาร”

 

ขั้นตอนที่ 3

เลือก “บริการช่วยเตือน”

 

ขั้นตอนที่ 4

เลือกสร้างรายการช่วยเตือน

 

ขั้นตอนที่ 5

สามารถสร้างรายการช่วยเตือนด้วยตนเอง สำหรับการเตือนเพื่อจ่าย/โอน การเตือนเพื่อออม และ การเตือนเรื่องทั่วไป