คู่มือการใช้งานผ่านเว็บไซต์

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


สร้างรายการโอนเงิน
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินด้วยตนเอง

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินผ่านการอัปโหลดไฟล์


อัปโหลดข้อมูลบริการ SCB Transfer
 
ภาพรวมการอัปโหลดไฟล์
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
อัปโหลดข้อมูลบริการ ORFT
 
ภาพรวมการอัปโหลดไฟล์
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
อัปโหลดข้อมูลบริการ Smart Credit Next Day
 
ภาพรวมการอัปโหลดไฟล์
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
อัปโหลดข้อมูลบริการ PromptPay
 
ภาพรวมการอัปโหลดไฟล์
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์

การดาวน์โหลดรายงานการโอนเงิน


ดาวน์โหลดรายงานจากรายการโอนเงิน
ดาวน์โหลดรายงานจากเมนูรายงาน

การสร้าง/จัดการรายการจ่ายเงินเดือนผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


สร้างรายการจ่ายเงินเดือน
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
สร้างและอนุมัติคำขอจ่ายเงินเดือนด้วยตนเอง
สร้างและอนุมัติคำขอจ่ายเงินเดือนผ่านเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ
 

การสร้าง/จัดการรายการจ่ายเงินเดือนผ่านการอัปโหลดไฟล์

 
 

การอัปโหลดข้อมูลบริการจ่ายเงินเดือน (Payroll)
 
ภาพรวมการอัปโหลดไฟล์
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
การอัปโหลดข้อมูลบริการจ่ายเงินเดือนทุกธนาคาร มีผลวัดถัดไป
 
ภาพรวมการอัปโหลดไฟล์
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์

การดาวน์โหลดรายงานการจ่ายเงินเดือน

 
 

ดาวน์โหลดรายงานการจ่ายเงินเดือน
ดาวน์โหลดรายงานจากเมนูรายงาน

การสร้าง/จัดการรายการชำระบิลผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


สร้างรายการชำระบิล
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
สร้างและอนุมัติคำขอรายการชำระบิลด้วยตนเอง

การดาวน์โหลดรายงานการชำระบิล

 
 

ดาวน์โหลดรายงานการชำระบิล
ดาวน์โหลดรายงานจากเมนูรายงาน

การสร้าง/จัดการรายการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


สร้างรายการชำระบิลอิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
สร้างรายการชำระบิลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้มีสิทธิ์อนุมัติ

การดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

 
 

ดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดรายงานจากเมนูรายงาน

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินต่างประเทศโดยการหักจากบัญชีผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


สร้างรายการโอนเงินต่างประเทศ
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินต่างประเทศด้วยตนเอง

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินต่างประเทศโดยการหักจากวงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท (T/R) ผ่านหน้าจอ


สร้างรายการโอนเงินต่างประเทศ
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินต่างประเทศด้วยตนเอง

การดาวน์โหลดรายงานการโอนเงินต่างประเทศ

 
 

ดาวน์โหลดรายงานเงินโอนต่างประเทศขาออก
 

การจัดการรายการยืนยันสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 

จัดการคำขอยืนยันสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและดาวน์โหลดรายงาน
 

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศระหว่างบัญชีของบริษัท


สร้างรายการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีเงินบาท
 
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
 
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
 
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีเงินบาทด้วยตนเอง
 
สร้างรายการโอนเงินบัญชีเงินบาทไปยังบัญชีเงินตราต่างประเทศ
 
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
 
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
 
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินบัญชีเงินบาทไปยังบัญชีเงินตราต่างประเทศด้วยตนเอง
 
สร้างรายการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีสกุลเงินเดียวกัน
 
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
 
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
 
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีสกุลเงินเดียวกันด้วยตนเอง
 
สร้างรายการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีต่างสกุลเงิน
 
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
 
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
 
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีต่างสกุลเงินด้วยตนเอง
 

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีบุคคลอื่น


สร้างรายการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีสกุลเงินเดียวกัน
 
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
 
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
 
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีสกุลเงินเดียวกันด้วยตนเอง
 
สร้างรายการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีต่างสกุลเงิน
 
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
 
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
 
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีต่างสกุลเงินด้วยตนเอง
 

การดาวน์โหลดรายงานการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศ

 
 

ดาวน์โหลดรายงานการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศ
 

การสร้าง/จัดการรายการสั่งซื้อสมุดเช็คผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


สั่งซื้อสมุดเช็ค
 
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
เปิดใช้งานสมุดเช็ค
 

การดาวน์โหลดรายงานเช็ค

 
 

ดาวน์โหลดรายงานการสั่งซื้อสมุดเช็ค
ดาวน์โหลดรายงานจากเมนูรายงาน

การดาวน์โหลดรายงาน การรับฝากเช็คและเงินสด

PDF

VDO


ดาวน์โหลดรายงาน การรับฝากเช็คและเงินสดระหว่างวัน
 
ดาวน์โหลดรายงาน การรับฝากเช็คและเงินสดย้อนหลัง
 

การเข้าใช้งาน (Login)

PDF

VDO


การเข้าใช้งานระบบ
การเข้าใช้งานระบบครั้งแรกสำหรับคนไทย
การเข้าใช้งานระบบครั้งแรกสำหรับชาวต่างชาติ
 
การเข้าใช้งานระบบสำหรับลูกค้าย้ายระบบ
การเข้าใช้งานระบบสำหรับลูกค้า SCB Business Net ย้ายระบบ
 
การเข้าใช้งานระบบสำหรับลูกค้า SCB Business Net ย้ายระบบ (กรณีเป็นผู้ใช้งานมากกว่า 1 บริษัท)
 
การขอชื่อผู้ใช้งานใหม่ กรณีลืมชื่อผู้ใช้งาน
การขอรหัสผ่านใหม่ กรณีลืมรหัสผ่าน

สรุปข้อมูลบัญชี (Account Summary)

 
 

การดาวน์โหลดบัญชีและรายการเดินบัญชี
การค้นหาบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
 

รายงานรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Report)

 
 

การดาวน์โหลดรายงานรับชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างวัน
 
การดาวน์โหลดรายงานรับชำระค่าสินค้าและบริการย้อนหลัง
 

การสร้างข้อมูลผู้รับเงิน (Recipient Profiles)

 
 

สร้างข้อมูลผู้รับเงินผ่านหน้าจอ
สร้างข้อมูลผู้รับเงินผ่านการอัปโหลดไฟล์
 

การจัดการรายการ (Manage Transaction)

 
 

การเรียกคืนรายการเพื่อแก้ไข
 
การแก้ไขรายการ
 
การยกเลิกรายการ
 
การเรียกคืนรายการอัปโหลดเพื่อแก้ไข
 
การแก้ไขรายการอัปโหลด
 

การตรวจสอบหรืออนุมัติรายการ (Review or Approve Transaction)

 
 

การตรวจสอบรายการคำขอและประวัติทำรายการ
 
การส่งกลับรายการ
 
การไม่อนุมัติรายการ
 

การตั้งค่าผู้ใช้งาน (User Setting)

 
 

การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน
การเปลี่ยนรหัสผ่าน
การตั้งค่าการแสดงข้อมูลบางส่วน
 

คู่มือการใช้งานผ่านโมบายแอป

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


◉ สร้างรายการโอนเงิน
 
อนุมัติโดย OTP ผ่านโมบายแอป
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านโมบายแอป
◉ สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินด้วยตนเอง
 

การแชร์รายงานโอนเงิน

 
 

◉ แชร์รายงานโอนเงิน
 

การสร้าง/จัดการรายการจ่ายเงินเดือนผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


◉ สร้างและอนุมัติคำขอจ่ายเงินเดือนด้วยตนเองจากพนักงานรายใหม่
◉ สร้างและอนุมัติคำขอจ่ายเงินเดือนด้วยตนเองจากข้อมูลผู้รับเงิน

การสร้าง/จัดการรายการชำระบิลผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


◉ สร้างรายการชำระบิล
 
อนุมัติโดย OTP ผ่านโมบายแอป
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านโมบายแอป
◉ สร้างและอนุมัติคำขอรายการชำระบิลด้วยตนเอง
 

การแชร์รายงานการชำระบิล

 
 

◉ แชร์รายงานการชำระบิล
 

การจัดการรายการโอนเงินต่างประเทศ

PDF

VDO


◉ จัดการคำขอโอนเงินต่างประเทศและดาวน์โหลดรายงาน
 

การจัดการรายการยืนยันสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 

◉ จัดการคำขอยืนยันสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและดาวน์โหลดรายงาน
 

การอนุมัติคำขอรายการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศ

 
 

◉ อนุมัติโดย OTP ผ่านโมบายแอป
 

การเข้าใช้งาน (Login)

PDF

VDO


◉ เข้าใช้งานครั้งแรก โดยชื่อผู้ใช้งาน
◉ เข้าใช้งานครั้งแรก โดยข้อมูลที่สมัคร
◉ เข้าใช้งานเมื่อเปลี่ยนโทรศัพท์ โดยชื่อผู้ใช้งาน
 
◉ เข้าใช้งานเมื่อเปลี่ยนโทรศัพท์ โดยข้อมูลที่สมัคร
 

การเปิดใช้งาน SCB Digital Token

 
 

◉ เปิดใช้งานครั้งแรก
◉ เปิดใช้งาน กรณีเปลี่ยนโทรศัพท์
 

สรุปข้อมูลบัญชี (Account Summary)

 
 

◉ ดูสรุปข้อมูลบัญชี
 
◉ ค้นหาและการตรวจสอบบัญชี
 
◉ ขอรายการเดินบัญชี
 
◉ ดาวน์โหลดรายงานสรุปบัญชี
 

การตั้งค่าผู้ใช้งาน (User Setting)

 
 

◉ ตั้งค่าการแสดงข้อมูลบางส่วน
 

คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ

Company Admin หรือ ผู้ดูแลระบบ คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้ที่สามารถจัดการข้อมูลบริษัทและผู้ใช้งานได้

Untitled Document

การจัดการข้อมูลบริษัท

PDF

VDO


การกำหนดวงเงินต่อวันของบริษัท

การจัดการข้อมูลและสิทธิ์ผู้ใช้งาน

 
 

เพิ่มบทบาทผู้ใช้งานให้มีสิทธิ์อนุมัติรายการที่ตนเองสร้าง
 
เพิ่มผู้ใช้งานโดยการคัดลอกสิทธิ์จากผู้ใช้งานเดิม
เพิ่มผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ทำรายการ
เพิ่มผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์อนุมัติรายการ
เพิ่มผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์อนุมัติรายการที่ตนเองสร้าง
เพิ่มผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ดูข้อมูลบัญชีและดาวน์โหลดรายงาน
เปลี่ยนแปลงข้อมูล E-Mail และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน
 
ระงับผู้ใช้งานชั่วคราว
 
ระงับผู้ใช้งานถาวร
 

การสมัครบริการเงินโอนต่างประเทศขาออก

PDF

VDO


สร้างคำขอสมัครบริการ
จัดการรูปแบบการอนุมัติ

การสมัครบริการทรัสต์รีซีท (T/R) สำหรับบริการโอนเงินต่างประเทศขาออก

 
 

สร้างคำขอสมัครบริการ

การสมัครบริการยืนยันสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 

สร้างคำขอสมัครบริการ
จัดการรูปแบบการอนุมัติ

การสมัครบริการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศ

 
 

สร้างคำขอสมัครบริการ
จัดการรูปแบบการอนุมัติ

การเพิ่มบัญชีธนาคาร

 
 

สร้างคำขอเพิ่มบัญชี
กำหนดสิทธิ์พื้นฐานเท่านั้น
 
กำหนดสิทธิ์พื้นฐานและจัดการรูปแบบการอนุมัติ

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ