เว็บไซต์

การอนุมัติรายการ

อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
Approve on Website by OTP (English Version)
Approve on Website by Digital Token (English Version)

โมบายแอป

การอนุมัติรายการ

อนุมัติโดย OTP ผ่านโมบายแอป
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านโมบายแอป

การอนุมัติรายการโอนเงินต่างประเทศ

จัดการคำขอโอนเงินต่างประเทศและดาวน์โหลดรายงาน

การอนุมัติรายการยืนยันสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์

จัดการคำขอยืนยันสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและดาวน์โหลดรายงาน

การอนุมัติคำขอรายการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศ

อนุมัติโดย OTP ผ่านโมบายแอป