เว็บไซต์

การจัดการข้อมูลบริษัท

กำหนดวงเงินต่อวันของบริษัท
Set New Company’s Daily Limit (English Version)

การจัดการข้อมูลและสิทธิ์ผู้ใช้งาน

เปลี่ยนแปลงข้อมูล E-Mail และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน
เปลี่ยนแปลงวิธีตรวจสอบและอนุมัติรายการ
ระงับผู้ใช้งานชั่วคราว
ระงับผู้ใช้งานถาวร
Edit User’s Email and Mobile Number (English Version)

การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่

เพิ่มผู้ใช้งานใหม่ (โดยการคัดลอกสิทธิ์จากผู้ใช้งานเดิม)
เพิ่มผู้ใช้งานใหม่ (ที่มีสิทธิ์ทำรายการ)
เพิ่มผู้ใช้งานใหม่ (ที่มีสิทธิ์อนุมัติรายการ)
เพิ่มผู้ใช้งานใหม่ (ที่มีสิทธิ์อนุมัติรายการที่ตนเองสร้าง)
เพิ่มผู้ใช้งานใหม่ (ที่มีสิทธิ์ดูข้อมูลบัญชีและดาวน์โหลดรายงาน)
Add New User (with permission to make transactions) (English Version)

การเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้ใช้งาน

เพิ่มบทบาทผู้ใช้งานให้มีสิทธิ์อนุมัติรายการที่ตนเองสร้าง

การกำหนดสิทธิซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (FX Online)

กำหนดสิทธิเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้งาน