เว็บไซต์

การสมัครบริการเงินโอนต่างประเทศขาออก

สร้างคำขอสมัครบริการ
การตั้งค่ารูปแบบการอนุมัติ
Outward Remittance : Subscription Product (English Version)

การสมัครบริการทรัสต์รีซีท (T/R) สำหรับบริการโอนเงินต่างประเทศขาออก

สร้างคำขอสมัครบริการ

การสมัครบริการยืนยันสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์

สร้างคำขอบริการ
การตั้งค่ารูปแบบการอนุมัติ

การสมัครบริการโอนเงินบัญชีเงินตราต่างประเทศ

สร้างคำขอสมัครบริการ
การตั้งค่ารูปแบบการอนุมัติ

การเพิ่มบัญชีธนาคาร

สร้างคำขอเพิ่มบัญชี
กำหนดสิทธิ์พื้นฐานเท่านั้น
กำหนดสิทธิ์พื้นฐานและการตั้งค่ารูปแบบการอนุมัติ