เว็บไซต์

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินผ่านหน้าจอ

สร้างรายการโอนเงิน
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินด้วยตนเอง
Domestic Transfer : Make and Approve Own Transactions (English Version)

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินผ่านอัปโหลดไฟล์

อัปโหลดข้อมูลบริการ SCB Transfer
อัปโหลดข้อมูลบริการ ORFT
อัปโหลดข้อมูลบริการ Smart Credit Next Day
อัปโหลดข้อมูลบริการ PromptPay
ภาพรวมการอัปโหลดไฟล์

การดาวน์โหลดรายงานโอนเงิน

ดาวน์โหลดรายงานจากรายการโอนเงิน
ดาวน์โหลดรายงานจากเมนูรายงาน

การสร้างข้อมูลผู้รับเงิน

สร้างข้อมูลผู้รับเงินผ่านหน้าจอ
สร้างข้อมูลผู้รับเงินผ่านการอัปโหลดไฟล์

โมบายแอป

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินผ่านหน้าจอ

สร้างรายการโอนเงิน
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินด้วยตนเอง

การแชร์รายงานโอนเงิน

แชร์รายงานโอนเงิน