เว็บไซต์

การสร้าง/จัดการรายการจ่ายเงินเดือนผ่านหน้าจอ

สร้างรายการจ่ายเงินเดือน
สร้างและอนุมัติคำขอจ่ายเงินเดือนด้วยตนเอง

การสร้าง/จัดการรายการจ่ายเงินเดือนผ่านการอัปโหลดไฟล์

การสร้างไฟล์เงินเดือน SCB Payroll จาก Excel Template
การสร้างไฟล์เงินเดือนต่างธนาคาร-มีผลวันถัดไป (Payoll Smart Credit - Next Day) จาก Excel Template
วิธีการอัปโหลดไฟล์

การดาวน์โหลดรายงานการจ่ายเงินเดือน

ดาวน์โหลดรายงานการจ่ายเงินเดือน
ดาวน์โหลดรายงานจากเมนูรายงาน

การสร้างข้อมูลผู้รับเงิน

สร้างข้อมูลผู้รับเงินผ่านหน้าจอ
สร้างข้อมูลผู้รับเงินผ่านการอัปโหลดไฟล์

โมบายแอป

การสร้าง/จัดการรายการจ่ายเงินเดือนผ่านหน้าจอ

สร้างและอนุมัติคำขอจ่ายเงินเดือนด้วยตนเองจากพนักงานรายใหม่
สร้างและอนุมัติคำขอจ่ายเงินเดือนด้วยตนเองจากข้อมูลผู้รับเงิน