การพัฒนาเยาวชนและการศึกษา

การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่เหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านการศึกษาและคุณธรรม จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เยาวชน คือ รากฐานและอนาคตของชาติ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งด้านความสามารถในการเรียนรู้และคุณธรรม จะช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงมุ่งดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้หลากหลายโครงการ เพื่อการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้านสติปัญญาและจิตใจโดยมี “มูลนิธิสยามกัมมาจล” เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ

 

การพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการต่างๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์และมูลนิธิสยามกัมมาจล มุ่งเน้นการนำความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติ รวมถึงการสร้างคุณลักษณะที่ดีของเยาวชน (Character Building) ให้มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ คือการเป็น “คนเก่ง” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนดี” ของสังคม พร้อมๆ กับการให้โอกาสเยาวชนที่มีความตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาขั้นสูงสุด และส่งเสริมให้จิตอาสาธนาคารเข้าไปดำเนินกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณค่าเงินและการออม

 

นอกจากนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ยังให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา มูลนิธิ และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสร้างอนาคตของชาติร่วมกัน  อาทิ การสนับสนุนมูลนิธิยุวสถิรคุณในโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายของธนาคาร การสนับสนุนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในกิจกรรมพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานระดับสากล 

เพาะกล้า ปลูกเยาวชน

การพัฒนาเยาวชนและการศึกษา