สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้เป็นรูปแบบใหม่และก้าวขึ้นสู่มาตรฐานชั้นนำระดับโลก ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนระดับหัวกะทิและสร้างโอกาสให้เกิดสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์ในประเทศ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย “สถาบันวิทยสิริเมธี” (Vidyasirimedhi Institute of  Science and Technology : VISTEC) 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมให้การสนับสนุนและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ในโครงการจัดตั้งสำนักวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (School of Information Science and Technology) สถาบันวิทยสิริเมธี ภายใต้งบประมาณจำนวน 450 ล้านบาท เพื่อสร้างบุคลากรด้านวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างแนวคิด องค์ความรู้ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ และพัฒนาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

1.3-VISTEC

ทั้งนี้ สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of  Science and Technology : VISTEC) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) มุ่งเน้นงานวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชั้นนำของโลก สร้างโอกาสให้เกิดสายวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์ในประเทศ รับนักศึกษาระดับหัวกะทิที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกโดยให้ทุนการศึกษาทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่มีผลการศึกษาดีเด่น จะมีโอกาสได้รับทุนพระราชทาน “ศรีเมธี” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และทุนการศึกษาและทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่ต่างประเทศ อาทิ  MIT OXFORD โตเกียว และเกียวโต เป็นต้น สถาบันวิทยสิริเมธีเปิดปีการศึกษาแรกเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2558 มีเป้าหมายเพื่อเป็น 1 ใน 50 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกภายในปี 2578