โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT-ED)   เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน  และลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมอย่างยั่งยืนด้วยการศึกษาที่นับเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ  ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับองค์กรเอกชนรวม 12 องค์กร ผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED (Leadership Program for Sustainable Education)

 

โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) เป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานของประเทศอย่างมีระบบ โดยผู้บริหารระดับสูงของ 12 องค์กรจะทำหน้าที่เป็น School Sponsor หรือเป็นผู้สนับสนุนหลัก ให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์พร้อมงบประมาณ ผ่านการทำงานของพนักงานจิตอาสาที่ทำหน้าที่เป็น School Partner (SP) ทำหน้าที่สนับสนุนและร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ 3,342 โรงเรียนทั่วประเทศในระยะแรก (ในปี 2559-2560) และจะขยายครบ 7,424 โรงเรียนในทุกตำบลทั่วประเทศ ภายใน 3 ปี (สิ้นปี 2561)

1.4-ConnextED

12 องค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT- ED มีดังนี้

1. บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 

2. บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 

3. บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

4. บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 

5. บมจ.ปตท.

6. บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 

 

7. บจ.น้ำตาลมิตรผล 

8. บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ 

9. บจ.กลุ่มเซ็นทรัล 

10. บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

11.  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

12. บมจ.ซีพีออลล์

 

ในระยะแรกของโครงการฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้สนับสนุนพนักงานจิตอาสาที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็น School Partner จำนวน 30 คน ทำงานร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจลในการดูแลโรงเรียนโครงการประชารัฐจำนวน 50 โรงเรียนกระจายอยู่ 29 จังหวัดทั่วประเทศ  โดยมีเป้าหมายในการพัฒนารูปแบบการทำงานและภาวะผู้นำของพนักงานธนาคารที่สมัครเป็น School Partner ทุกคน ตลอดจนมุ่งพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาให้เป็น  “คนเก่งและคนดี”  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและนักเรียนแบบยั่งยืนในที่สุด