ทุนการศึกษาจากใจไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยมีเครือข่ายสาขาของธนาคารเป็นช่องทางในการประสานงานกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นิสิตนักศึกษา ที่มีความตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความตั้งใจของผู้รับทุน ในทุกๆ ปีการศึกษาธนาคารจะมอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้นกว่า 430 ทุน แบ่งประเภทเป็น

 

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนมูลนิธิยุวสถิรคุณ

ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ สนับสนุนโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรี โดยเป็นการให้ทุนแบบ Full Scholarship และมีความคาดหวังว่าภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วเยาวชนจะได้กลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนา หรือทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

1.5scb-foundation

ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549

 

ทุนการศึกษาอื่นๆ เช่น ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ ทุนการศึกษา                  เพื่อนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่และใกล้เคียงที่ทำการสาขาธนาคารไทยพาณิชย์