โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้

ธนาคารไทยพาณิชย์เชื่อมั่นว่าการพัฒนาและเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงได้ริเริ่มจัดการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่..ใฝ่รู้” ขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ในโอกาสที่ธนาคารดำเนินงานครบรอบ 100 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้มีโอกาสแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะความรู้ กล้าแสดงออก รวมทั้งเปิดประสบการณ์ใหม่ ในการทำประโยชน์ให้สังคม โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้การช่วยเหลือกันผ่านการทำงานเป็นทีม และได้รับการปลูกฝังจิตอาสาผ่านกิจกรรมพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นเยาวชนคนเก่งและคนดี

 

โครงการ “กล้าใหม่..ใฝ่รู้” สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในทุกระดับ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน ประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยและระดับการศึกษา โดยเปิดรับสมัครการแข่งขันเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท

 

  • การแข่งขันวาด ภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา

เป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 รวม 4 คน ร่วม แสดงความคิด และสร้างสรร์ผลงานเป็นทีม แสดงฝีมือการวาดภาพระบายสีในเวลา และโจทย์ชุดคำที่กำหนด บรรยายเรื่องราวเป็นนิทานและถ่ายทอดลงบนผืนผ้าใบ ขนาด 2 x 3 เมตร

 

  • การแข่งขันจัดทำนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา

เป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ระดับมัธยมศึกษา รวม 3 คน ทำงานร่วมกันเป็นทีม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปลุกสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง และถ่ายทอดออกมาด้วยความภูมิใจ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

 

  • การแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษารวมกลุ่มสร้างสรรค์โครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่อยู่ไม่ไกลจากสถาบันการศึกษา (Community Project) จากพื้นฐานความรู้ที่เล่าเรียนมา นำเสนอแผนโครงงานและลงมือปฎิบัติจริง มุ่งเน้นการช่วยเหลือชุมชนให้มีการพัฒนา และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                       

ในแต่ละปี โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" มีเยาวชนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จากสถาบัน การศึกษาทั่วประเทศที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ซึ่งเป็นการแข่งขันจัดทำโครงงานเพื่อชุมชน โดยตลอดระยะเวลากว่า 11 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนกว่า 22,000 คน จาก 300 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งโครงงานพัฒนาชุมชนกว่า 4,000 โครงงานเข้าร่วมโครงการ ทำประโยชน์ให้ชุมชนกว่า 220 แห่งในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และหลายโครงงานของเยาวชนได้รับคัดเลือกนำไปต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนให้เห็นถึงพลังเยาวชนจิตอาสาที่พร้อมจะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป