วางแผนเกษียณอายุด้วยแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุ

การลงทุนแบบสมดุลตามอายุ หรือ Lifecycle Investment เป็นการจัดสรรเงินลงทุนในระยะยาว ที่มุ่งเน้นแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับช่วงอายุของผู้ลงทุน โดยกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนที่สูงในช่วงที่มีอายุไม่มาก เพื่อเปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นในระยะยาว แม้ผลตอบแทนรายปีอาจผันผวนหรือติดลบได้มากขึ้น และทำการทยอยลดการลงทุนในตราสารทุนไปเป็นตราสารหนี้ตามลำดับ เมื่ออายุผู้ลงทุนมากขึ้น เพื่อลดความผันผวนของเงินลงทุน


สำหรับหลักการลงทุนในแผนสมดุลตามอายุ ในช่วงวัยเริ่มทำงานจะเน้นการลงทุนใน “ สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ” เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เนื่องจากมีระยะเวลาการลงทุนที่ยาว จึงสามารถรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้ ในช่วงวัยกลางคนจะเน้นเรื่อง “ การปรับลดความเสี่ยงลง ” ให้เหมาะสมกับอายุที่เปลี่ยนไป โดยลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลง และเพิ่มนำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยให้มากขึ้น และเมื่อถึงช่วงวัยใกล้เกษียณจะให้ความสำคัญกับ “ การรักษาเงินต้น ” โดยปรับแผนการลงทุนให้มีความเสี่ยงต่ำเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแทน


โดยปกติ ตามหลักการการวางแผนการลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องมีการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่รับได้อย่างสม่ำเสมอ ส่วนหนึ่งเพราะระดับความเสี่ยงที่รับได้จะเปลี่ยนไปเมื่อเรามีอายุมากขึ้น (อายุน้อย รับความเสี่ยงได้สูง อายุมาก รับความเสี่ยงได้ต่ำลง) แต่ในทางปฏิบัติการปรับพอร์ตการลงทุนดังกล่าวอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ลงทุนบางท่าน เป็นเพราะผู้ลงทุนบางท่านอาจไม่ทราบว่าควรจะปรับพอร์ตเมื่อไหร่ และปรับพอร์ตอย่างไรที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนของตนเองได้ กองทุนประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Target Date Fund หรือกองทุนประเภทสมดุลตามอายุ อาจสามารถตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุได้กองทุนประเภทสมดุลตามอายุ
คือ กองทุนที่เน้นการลงทุนในระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ โดยผู้ลงทุนจะกำหนดช่วงปีที่จะครบกำหนดการลงทุน ซึ่งมักจะเป็นปีที่ผู้ลงทุนนั้นเกษียณอายุ เช่น ปัจจุบันปี 2564 นักลงทุนมีอายุ 40 ปีและตั้งใจที่จะเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี ก็จะสามารถเลือกกองทุน Target Date Fund ที่ครบกำหนดในปี 2584 ได้


กองทุน Target Date Fund จะให้ผู้จัดการกองทุน เป็นผู้ทำหน้าที่จัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะสมตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของสมาชิก โดยทำการปรับเปลี่ยนสินทรัพย์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำตาม ระยะเวลาการทำงานที่คงเหลือจนถึงวันเกษียณอายุ เช่น สมาชิกกองทุนมีอายุการทำงานคงเหลือ 20 ปี ผู้จัดการกองทุนจะจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในลักษณะ Aggressive Portfolio หรือพอร์ตการลงทุนเชิงรุก ซึ่งจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงในสัดส่วนสูง ในช่วง 5 ปีแรก ถัดมาจะปรับน้ำหนักการลงทุนในลักษณะ Balanced Portfolio หรือพอร์ตการลงทุนแบบสมดุล ในช่วง 5 ปีถัดมา หลังจากนั้นจะปรับน้ำหนักการลงทุนในลักษณะ Conservative Portfolio หรือพอร์ตการลงทุนเชิงรับอีกใน 5 ปีถัดไป และในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนจะเกษียณจะมีการปรับพอร์ตการลงทุนเป็นลักษณะ Defensive Portfolio หรือพอร์ตการลงทุนแบบปลอดภัย ที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยสูงให้นักลงทุน

ทำไมต้องเลือกแผนสมดุลตามอายุ?

ความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในการวางแผนการลงทุนเพื่อเป้าหมายระยะยาว เช่น การเกษียณอายุ คือ ในคนอายุน้อยที่อยู่ในช่วงวัยเริ่มต้นทำงาน อาจจะเลือกลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่เสี่ยงต่ำเกินไป เช่น ลงทุนในตราสารตลาดเงินหรือตราสารหนี้ 100% ซึ่งแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีความผันผวนต่ำ แต่จะเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวไป ในทางตรงกันข้ามสำหรับคนในช่วงวัยใกล้เกษียณ ก็อาจจะเลือกการเลือกลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่เสี่ยงสูงเกินไป เช่น หุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศ 100% ทำให้มีโอกาสในการสูญเสียเงินจำนวนมาก (ขาดทุน) ในช่วงเวลาที่สภาวะตลาดไม่ดี และผู้ลงทุนก็เหลือเวลาลงทุนไม่มากนัก ทำให้แก้ตัวไม่ทัน เงินที่เคยคิดว่าจะพอใช้ในยามเกษียณ หากผิดพลาดจากการลงทุนเพียงครั้งเดียว อาจทำให้เงินไม่พอเกษียณก็เป็นได้


ข้อดีของการลงทุนแบบสมดุลตามอายุ

จะช่วยให้นักลงทุนหมดความกังวลในการปรับความเสี่ยงการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายระยะเวลาการลงทุน ลดความลังเลสงสัยในการลงทุน ความไม่แน่ใจในการเลือกแผนที่เหมาะสมกับตัวเอง ลดความสับสนเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผน ทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน หรือไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์ตลาดทุนอย่างใกล้ชิดอีกด้วย


สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนแบบสมดุลตามอายุ สามารถลงทุนผ่านกองทุนรวม Target Date Fund ได้ โดยสามารถขอแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุน หรือบริษัทจัดการกองทุนรวมต่างๆ ได้ หากผู้ลงทุนเป็นพนักงานประจำที่บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ ท่านอาจลองไปทบทวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านว่ามีแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุให้เลือกลงทุนหรือไม่ หากมีก็ลองศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบผลตอบแทน และข้อดีข้อเสียต่างๆ ก่อนพิจารณาตัดสินใจลงทุน


สำหรับท่านที่เป็นข้าราชการ ที่มีการลงทุนผ่านกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือ กบข. ทาง กบข. ได้มีแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุให้สมาชิกได้เลือกลงทุนด้วยเช่นกัน โดยมุ่งหวังให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นในระยะยาว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่กบข.ด้านบริการสมาชิก หรือทาง https://www.gpf.or.th/


กล่าวโดยสรุปกองทุนประเภท Target Date Fund เริ่มเป็นที่สนใจของผู้ลงทุนที่ต้องการออมและลงทุนเพื่อการเกษียณอายุเพิ่มมากขึ้น  เพราะเป็นการลงทุนที่มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพช่วยปรับสัดส่วนการลงทุนให้มีความเสี่ยงในการลงทุนเหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงอายุ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ลงทุนมีเงินพอใช้สำหรับหลังเกษียณอายุได้ไม่ยาก ที่สำคัญอย่าลืมพิจารณาด้วยว่าลำพังการออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. นั้นจะมีเงินที่เพียงพอต่อการเกษียณอายุของท่านหรือไม่ หากพิจารณาแล้วพบว่าไม่เพียงพอ ท่านจะได้รีบวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อจะได้มั่นใจว่าจะเกษียณสุขได้อย่างแน่นอน

บทความโดย : นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®, ACC นักวางแผนการเงินอิสระ นักเขียนและวิทยากร