เป็นต่อทุกเกมกับ RMF/SSF โอกาสสร้างผลตอบแทนสูง ล้ำสมัย นำทุกเทรนด์ลงทุน

กองทุน RMF แนะนำ

SCBRMNDQ(A)

SCB US Equity NDQ RMF (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน**
ลงทุนตามดัชนี Nasdaq อัดแน่นด้วยหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐ

 

เหมาะสำหรับ**
• ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)


ลงทุน SCBRMNDQ(A) คลิก

รายละเอียด SCBRMNDQ(A) เพิ่มเติม

SCBRMGHC

SCB GLOBAL HEALTH CARE RMF
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ


ระดับความเสี่ยง: 7 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน**
• ลงทุนหุ้นทั่วโลกในกลุ่ม Healthcare ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี


เหมาะสำหรับ**
• ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์อื่นในต่างประเทศ โดยสามารถรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศได้

MorningStar Rating / Type:
Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Thailand Fund Global Allocation , ณ 30 มิ.ย. 2566


ลงทุน SCBRMGHC คลิก

รายละเอียด SCBRMGHC เพิ่มเติม

กองทุน SSF แนะนำ

SCBNDQ(SSF)

SCB US Equity NDQ (Super Savings Fund)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออม)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน**
ลงทุนในหุ้น Nasdaq รวมหุ้นเทคโนโลยีมีนวัตกรรมและศักยภาพสูง

 

เหมาะสำหรับ**
• ผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้


ลงทุน SCBNDQ(SSF) คลิก

รายละเอียด SCBNDQ(SSF) เพิ่มเติม

SCBEV(SSF)

SCB Electric Vehicles and Future Mobility (Super Savings Fund)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดเพื่อการออม)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน**
• ขุมพลังแห่ง EV ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยียานยนต์ที่ขับเคลื่อนอนาคต


เหมาะสำหรับ**
• ผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้


ลงทุน SCBEV(SSF) คลิก

รายละเอียด SCBEV(SSF) เพิ่มเติม

*ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ เอกสารนำเสนอข้อมูลกองทุนจาก SCBAM

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

• โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

• กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้าน สินทรัพย์ / ภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจเดียว จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า

• ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต 

• ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App

• สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

เงื่อนไขการรับของกำนัลสูงสุด 1,000 บาท ผ่าน SCBSFF FUND BACK

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีกองทุนกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น

2. ลงทุนในกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่บริหารโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ตามรายชื่อกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการ (ยกเว้นกองทุนชนิด SSF e-class และกองทุนประเภทตราสารหนี้ คือ กองทุน SSF ได้แก่ SCBFP-SSF และ SCBSFFPLUS-SSF กองทุน RMF ได้แก่ SCBRM1 และ SCBRM2) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 29 ธันวาคม 2566 และต้องถือครองหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

3. มูลค่าของกำนัลสูงสุด คำนวณจากร้อยละ 0.2 ของมูลค่าเงินลงทุนในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งจะไม่เกิน 1,000 บาทต่อท่าน ในกรณีต่อไปนี้

3.1. กรณีผู้ลงทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF เพียงอย่างเดียว จะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของผู้ลงทุนสูงสุดไม่เกินจำนวน 200,000 บาท และผู้ลงทุนจะได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 400 บาทต่อผู้ลงทุน 1 ราย

3.2. กรณีผู้ลงทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน RMF เพียงอย่างเดียว จะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของผู้ลงทุนสูงสุดไม่เกินจำนวน 500,000 บาท และผู้ลงทุนจะได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อผู้ลงทุน 1 ราย

3.3. กรณีผู้ลงทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF และกองทุน RMF จะคำนวณตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) และเมื่อรวมมูลค่าเงินคืนทั้งหมดแล้ว ผู้ลงทุนจะต้องได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อผู้ลงทุน 1 ราย

4. SCBAM จะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการ โดยพิจารณาจากยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า และโอนมาจาก บลจ.อื่น หักด้วยยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออก และโอนไปยัง บลจ.อื่น และไม่นับยอดรายการสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม SSF, RMF ของ SCBAM

5. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี SCBAM จะทำการนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก

6. คำว่า “ยอดเงินลงทุน” , “การขายคืน” และ “โอนสับเปลี่ยน” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการ ซื้อ/ขายคืน/โอนสับเปลี่ยน ที่สำเร็จก่อนเวลาทำการ (Cut-Off Time) ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวม

7. SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตามมูลค่าของกำนัลที่ผู้ลงทุนได้รับ โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2567 ในการจัดสรร กรณีได้รับคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ต่ำกว่า 1 บาท SCBAM ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ลงทุน

8. SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ผู้ลงทุน ไปยังบัญชีกองทุนที่ผู้ลงทุนได้ทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ กรณีผู้ลงทุนทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ผ่านหลายบัญชีกองทุน SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ลูกค้าไปยังบัญชีกองทุนล่าสุดที่ลูกค้าทำรายการดังกล่าว

9. กรณีที่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินคืนจากโครงการส่งเสริมการขาย SSF/RMF นี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกำนัลจากโครงการส่งเสริมการขาย SSF/RMF อื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันอีก

10. SCBAM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของโครงการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้คำตัดสินของSCBAM ถือเป็นสิ้นสุด

 

SCBSFF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ

ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

SCBAM Client Relations โทร. 0 2777 7777 www.scbam.com

 

กองทุนลดหย่อนภาษีใหม่! Thai ESG

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ตอบโจทย์นักลงทุนใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คลิก

คลิกเพื่อลงทุน RMF/SSF อื่น ๆ เพิ่มเติม

คลิก

 

ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง