กองทุน Top Picks ประจำเดือนมิถุนายน ให้คุณเลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะกับคุณ* คัดสรรโดย SCB Chief Investment Office

 

SCBCIO(A)

SCB Cross Asset Investment Opportunity Fund (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
จุดเด่นกองทุน*
• One - Stop Fund กองทุนผสมที่ปรับสัดส่วนสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด
• คัดสรรกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ ตามมุมมองการลงทุนของ SCB Chief Investment Office ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
กองทุนนี้เหมาะกับใคร* ผู้ลงทุนที่สามารถรับคามผันผวนระยะสั้นได้ ต้องการลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว โดยรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง โดยอาจจะไม่มีเวลาในการติดตามการลงทุนเพื่อคอยสับเปลี่ยน หรือซื้อขายในระหว่างการลงทุนมากนัก
กลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วย private equity เป็นต้น โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพยสินสุทธิของกองทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนนี้มีทางธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทําหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
• กองทุนนี้มีทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทําหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งธนาคารฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายกองทุนรวมกับบลจ. ไทยพาณิชย์ จึงอาจมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความเสี่ยงที่สำคัญ
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
เวลาซื้อ-ขาย
• ซื้อได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.
• ขายได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.

จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ
• มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 1,000 บาท
• มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1,000 บาท

ลงทุน SCBCIO(A) คลิก

รายละเอียด SCBCIO(A) เพิ่มเติม
 

SCBDVA

SCB Dividend Stock Open End Fund (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน* เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเน้นกลุ่มที่มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ
กองทุนนี้เหมาะกับใคร* ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนระยะสั้นได้ ต้องการลงทุนในหุ้นไทย และสามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
กลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัททั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตราสารการเงินอื่น ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา
• กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)
ความเสี่ยงที่สำคัญ
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
เวลาซื้อ-ขาย
• ซื้อได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.
• ขายได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.

จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ
• มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 1 บาท
• มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1 บาท

ลงทุน SCBDVA คลิก

รายละเอียด SCBDVA เพิ่มเติม
 

SCBVIET(A)

SCB Vietnam Equity Fund (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน* กองทุนหุ้นเวียดนามที่เน้นการจัดพอร์ตแบบสมดุล จากการจัดสรรเงินลงทุนเป็น 3 ส่วนทั้งการลงทุนในหุ้นรายตัว ETF และ Active Fund เพื่อการหาผลตอบแทนในทุกสถานการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่องให้เพียงพอเนื่องจากตลาดหุ้นเวียดนามเป็น Frontier Market
กองทุนนี้เหมาะกับใคร* ผู้ลงทุนที่สามารถรับคามผันผวนระยะสั้นได้ รวมทั้งต้องการลงทุนในหุ้นเวียดนาม และสามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
กลยุทธ์การลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือหน่วย CIS กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ความเสี่ยงที่สำคัญ
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนามและ/หรือหน่วย CIS กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม จึงอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและมีความผันผวนสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดจะทำให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในประเทศนั้นๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(UnlistedSecurities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้

เวลาซื้อ-ขาย
• ซื้อได้ทุกวันทำการ 8.30 - 12.00 น.
• ขายได้ทุกวันทำการ 8.30 - 12.00 น.

จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ
• มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 1,000 บาท
• มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1,000 บาท

ลงทุน SCBVIET(A) คลิก

รายละเอียด SCBVIET(A) เพิ่มเติม
 

 

หมายเหตุ
*ข้อมูลโดย SCB Chief Investment Office


ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App

**ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของท่าน, SCB Investment Center หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

 

 

 

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนบน SCB EASY App

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “เปิดบัญชี”

4. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่เคยให้ไว้กับธนาคารให้ครบถ้วน
- เลือก “เริ่มต้น”

5. ยืนยันเบอร์มือถือ เพื่อรับ OTP
- เลือก “ถัดไป”

6. รับผลการสมัครผ่าน Slip และ Email

 

 

 

ขั้นตอนการผูกบัญชีกองทุนบน SCB EASY App

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “เพิ่มบัญชี”

4. ยืนยันเบอร์มือถือ เพื่อรับ OTP
- เลือก “ถัดไป”

5. เลือก บัญชีกองทุนที่ต้องการ
- เลือก “ถัดไป”

 

 

 

ขั้นตอนการซื้อกองทุนบน SCB EASY App

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “ซื้อ”

4. เลือก “เลือกกองทุน”

5. เลือก “กองทุนอื่นๆ”
(ค้นหากองทุนจากชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

6. เลือก บัญชีที่ใช้ชำระเงิน
- ระบุจำนวนเงิน
- เลือก “ยืนยัน”

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ