กองทุน Top Picks ประจำเดือนมกราคม ให้คุณเลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะกับคุณ* คัดสรรโดย SCB Chief Investment Office

 

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
จุดเด่นกองทุน* กองทุนหลักมีการบริหารกองทุนเชิงรุก เน้นการสร้างรายได้ผ่านตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้บริษัทเอกชน และ ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกัน เป็นต้น
กองทุนนี้เหมาะกับใคร* เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนระหว่างทางได้ ต้องการลงทุนในตราสารหนี้และสามารถลงทุนได้ 6 เดือนขึ้นไป
กลยุทธ์การลงทุน กองทุน Feeder Fund โดยลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income เพียงกองทุนเดียวไม่น้อยกว่า 80%
ความเสี่ยงที่สำคัญ
• กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไรขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
• ตราสาร Basel III มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงที่แตกต่างจากตราสารหนี้ทั่วไป เช่น ตราสารอาจถูกบังคับแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือ ถูกปลดหนี้เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด เป็นต้น
เวลาซื้อ-ขาย
• ซื้อได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.
• ขายได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.

จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ
• มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 1 บาท
• มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1 บาท

ลงทุน SCBINCA คลิก

รายละเอียด SCBINCA เพิ่มเติม
 

SCBGEX(A)

SCB Global Experts Fund (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน* ลงทุนในหุ้นทั่วโลกคุณภาพดี โดยใช้กลยุทธ์จัดการลงทุน แบบยืดหยุ่น ผสมผสานระหว่างกองทุนหลักที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างผลตอบแทนระยะยาว และกองทุนเสริม ที่คอยสลับสับเปลี่ยนตามจังหวะและโอกาสเพื่อช่วยสร้างผลงานระยะสั้น โดยการคัดเลือกกองทุนกระทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียสแบร์
กองทุนนี้เหมาะกับใคร* เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนระหว่างทางได้ ต้องการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของยุโรปและสามารถลงทุนได้ 1 ปีขึ้นไป
กลยุทธ์การลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารทุน เช่น หน่วย CIS หน่วย ETF เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เบื้องต้นกองทุนมีการบริหารพอร์ตการลงทุนแบบ Core-Satellite portfolio โดยจะแบ่งเงินลงทุนในกองทุนหลัก (Core Fund) และ เงินลงทุนส่วนที่เหลือลงทุนในกองทุนเสริม (Satellite Funds) โดยสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้ตามดุลยพินิจ (Dynamic Asset Allocation) รวมทั้งบริษัทจัดการจะมอบหมายให้บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จูเลียส แบร์จำกัด เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager)
*กองทุนรวมนี้บริหารจัดการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ โดยบริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จํากัด ภายใต้สัญญาแต่งตั้งรับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ และมีผู้ถือหุ้นหลักได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เช่นเดียวกันกับ บลจ.ไทยพาณิชย์
ความเสี่ยงที่สำคัญ
• กองทุนนี้ลงทุนในหุ้นซึ่งอาจทำให้มูลค่าของกองทุนมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
• กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

เวลาซื้อ-ขาย
• ซื้อได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.
• ขายได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.

จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ
• มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 1,000 บาท
• มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1,000 บาท

ลงทุน SCBGEX(A) คลิก

รายละเอียด SCBGEX(A) เพิ่มเติม
 

SCBMEGA(A)

SCB Global Megatrends (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน*
• ONE-STOP-Shop Thematic Solution กองทุนเดียวตอบโจทย์ Megatrends มีผู้จัดการกองทุนคอยปรับสัดส่วนน้ำหนักแต่ละธีมการลงทุนให้เหมาะสมตามสภาพตลาด
• กระจายลงทุนในหลากหลายกลุ่มธุรกิจและธีมการลงทุน ลดความกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว
กองทุนนี้เหมาะกับใคร* เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้น Thematic ที่เป็น Megatrends ของโลกโดยไม่มีเวลาในการปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาด รวมทั้งรับความผันผวนระหว่างทางได้ ต้องการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ทั่วโลกและสามารถลงทุนได้ 1 ปีขึ้นไป
กลยุทธ์การลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนที่เป็น Megatrends ที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างในธีมการลงทุนที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในรูปแบบใหม่ การอุปโภคบริโภคที่ให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประยุกต์ใช้ซึ่งเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รายละเอียดกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อกองทุน : Julius Baer Equity Next Generation Investment focus: กองทุนมุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างที่มีการแข่งขันต่ำ เลือกลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำในแต่ละธีมการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาว ตามธีมการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก (Megatrends) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
*กองทุนรวมนี้บริหารจัดการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศโดยบริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด (“SCBJB”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด และอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ Bank Julius Baer & Co. AG อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความเสี่ยงที่สำคัญ
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlistd Securities) ดังนั้นผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
• กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
เวลาซื้อ-ขาย
• ซื้อได้ทุกวันทำการภายใน 15.30 น.
• ขายได้ทุกวันทำการภายใน 14.30 น.

จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ
• มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 1,000
• มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1,000 บาท

ลงทุน SCBMEGA(A) คลิก

รายละเอียด SCBMEGA(A) เพิ่มเติม
 

 

หมายเหตุ
*ข้อมูลโดย SCB Chief Investment Office


ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App

**ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของท่าน, SCB Investment Center หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

 

 

 

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนบน SCB EASY App

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “เปิดบัญชี”

4. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่เคยให้ไว้กับธนาคารให้ครบถ้วน
- เลือก “เริ่มต้น”

5. ยืนยันเบอร์มือถือ เพื่อรับ OTP
- เลือก “ถัดไป”

6. รับผลการสมัครผ่าน Slip และ Email

 

 

 

ขั้นตอนการผูกบัญชีกองทุนบน SCB EASY App

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “เพิ่มบัญชี”

4. ยืนยันเบอร์มือถือ เพื่อรับ OTP
- เลือก “ถัดไป”

5. เลือก บัญชีกองทุนที่ต้องการ
- เลือก “ถัดไป”

 

 

 

ขั้นตอนการซื้อกองทุนบน SCB EASY App

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “ซื้อ”

4. เลือก “เลือกกองทุน”

5. เลือก “กองทุนอื่นๆ”
(ค้นหากองทุนจากชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

6. เลือก บัญชีที่ใช้ชำระเงิน
- ระบุจำนวนเงิน
- เลือก “ยืนยัน”

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ