กองทุน Top Picks ประจำเดือนพฤษภาคม ให้คุณเลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะกับคุณ* คัดสรรโดย SCB Chief Investment Office

 

SCBDBOND(A)

SCB Dynamic Bond (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง 4 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
จุดเด่นกองทุน*
• กองทุนลงทุนสินทรัพย์คุณภาพดีพันธบัตรรัฐบาล/ ตราสารหนี้ ความน่าเชื่อถือเฉลี่ยระดับ Investment Grade ทั้งในไทยและต่างประเทศ
• ปรับอายุตราสารให้เหมาะกับสภาวะตลาด ดูเรชั่นยืดหยุ่นสูง ตั้งแต่ -10 ถึง 10ปี ปรับเปลี่ยนได้ตามแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ย
• ลูกค้าสามารถใช้เป็น Core Portfolio สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนนี้เหมาะกับใคร* ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ ช่วยลดความผันผวนพอร์ต
กลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารตลาดเงิน เงินฝาก หรือตราสาร เทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) หรือลดความเสี่ยง (Hedging) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน และอาจลงทุน ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ความเสี่ยงที่สำคัญ
• กองทุนนี้มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ซึ่งอาจทำให้มูลค่าของกองทุนมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
เวลาซื้อ-ขาย
IPO วันที่ 8 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
กองทุนจะกลับมาซื้อขายได้อีกครั้งในวันที่ 22 ม.ค. 67
• ซื้อได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น. (SCB EASY APP ถึง 16.00 น.)
• ขายได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น. (SCB EASY APP ถึง 16.00 น.)

จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ
• มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 1,000 บาท
• มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1,000 บาท

ลงทุน SCBDBOND(A) คลิก

รายละเอียด SCBDBOND(A) เพิ่มเติม
 

SCBCIO(A)

SCB Cross Asset Investment Opportunity Fund (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
จุดเด่นกองทุน*
• One - Stop Fund กองทุนผสมที่ปรับสัดส่วนสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด
• คัดสรรกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ ตามมุมมองการลงทุนของ SCB Chief Investment Office ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
กองทุนนี้เหมาะกับใคร*
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนระยะสั้นได้ ต้องการลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว โดยรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง โดยอาจจะไม่มีเวลาในการติดตามการลงทุนเพื่อคอยสับเปลี่ยน หรือซื้อขายในระหว่างการลงทุนมากนัก
กลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ที่ลงทุนใน สินทรัพย์ต่าง ๆ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วย Private Equity เป็นต้น โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวตั้งแต่‹ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนนี้มีทางธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทําหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งธนาคารฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายกองทุนรวมกับบลจ. ไทยพาณิชย์ จึงอาจมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความเสี่ยงที่สำคัญ
• กองทุนนี้มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นบางส่วน ซึ่งอาจทำให้มูลค่าของกองทุนมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
เวลาซื้อ-ขาย
• ซื้อได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.
• ขายได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.

จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ
• มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 1,000 บาท
• มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1,000 บาท

ลงทุน SCBCIO(A) คลิก

รายละเอียด SCBCIO(A) เพิ่มเติม
 

SCBGA(A)

SCB Global Allocation (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
จุดเด่นกองทุน*
• กองทุนผสมที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ปรับพอร์ตให้เหมาะกับภาวะตลาด ตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
• กองทุนหลักเป็นกองเรือธง (Flagship) ของ Julius Baer บริหารโดย CIO และ กองทุนเสริมคัดเลือกจากบลจ.ต่างประเทศชั้นนำเพื่อกระจายความเสี่ยง
• ลูกค้าสามารถถือเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตโฟลิโอและตอบโจทก์ได้กับทุกสภาวะการลงทุน
กองทุนนี้เหมาะกับใคร* เหมาะสำหรับลูกค้าที่เน้นการกระจายการลงทุน มี Fund Manager ระดับโลก ดูแลการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วย Private Equity เป็นต้น โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ความเสี่ยงที่สำคัญ
• กองทุนนี้มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นบางส่วน ซึ่งอาจทำให้มูลค่าของกองทุนมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
เวลาซื้อ-ขาย
• ซื้อได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.
• ขายได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.

จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ
• มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 1,000 บาท
• มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1,000 บาท

ลงทุน SCBGA(A) คลิก

รายละเอียด SCBGA(A) เพิ่มเติม
 

 

หมายเหตุ
*ข้อมูลโดย SCB Chief Investment Office


ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App

**ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของท่าน, SCB Investment Center หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

 

 

 

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนบน SCB EASY App

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “เปิดบัญชี”

4. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่เคยให้ไว้กับธนาคารให้ครบถ้วน
- เลือก “เริ่มต้น”

5. ยืนยันเบอร์มือถือ เพื่อรับ OTP
- เลือก “ถัดไป”

6. รับผลการสมัครผ่าน Slip และ Email

 

 

 

ขั้นตอนการผูกบัญชีกองทุนบน SCB EASY App

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “เพิ่มบัญชี”

4. ยืนยันเบอร์มือถือ เพื่อรับ OTP
- เลือก “ถัดไป”

5. เลือก บัญชีกองทุนที่ต้องการ
- เลือก “ถัดไป”

 

 

 

ขั้นตอนการซื้อกองทุนบน SCB EASY App

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “ซื้อ”

4. เลือก “เลือกกองทุน”

5. เลือก “กองทุนอื่นๆ”
(ค้นหากองทุนจากชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

6. เลือก บัญชีที่ใช้ชำระเงิน
- ระบุจำนวนเงิน
- เลือก “ยืนยัน”

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง