กองทุน Top Picks ประจำเดือนกันยายน ให้คุณเลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะกับคุณ* คัดสรรโดย SCBS Chief Investment Office

 

SCBFINA

SCB Global Fixed Income Fund (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
จุดเด่นกองทุน* กองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีความยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวะตลาด ผสมผสานคัดเลือกการลงทุนทั้งจากมุมมองเศรษฐกิจและวิเคราะห์เชิงลึกในรายหลักทรัพย์ที่ลงทุน
กองทุนนี้เหมาะกับใคร* เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนระหว่างทางได้ ต้องการลงทุนในตราสารหนี้และสามารถลงทุนได้ 6 เดือนขึ้นไป
กลยุทธ์การลงทุน กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Nomura Global Dynamic Bond Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักบริหารโดย Nomura Asset Management U.K. Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้และการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับน้ำหนักการลงทุนตามดัชนีโดยการบริหารกองทุนจะใช้มุมมองมหภาค และการคัดเลือกวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว โดยพอร์ตการลงทุนจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการจัดการและบริหารพอร์ตการลงทุน
* กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเส่ียงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ความเสี่ยงที่สำคัญ
• กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
• กองทุนนี้ไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
• กองทุนนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
• กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
เวลาซื้อ-ขาย
• ซื้อได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.
• ขายได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.

จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ
• มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 1,000 บาท
• มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1,000 บาท

ลงทุน SCBFINA คลิก

รายละเอียด SCBFINA เพิ่มเติม
 

SCBGEX(A)

SCB Global Experts Fund (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน* ลงทุนในหุ้นทั่วโลกคุณภาพดี โดยใช้กลยุทธ์จัดการลงทุน แบบยืดหยุ่น ผสมผสานระหว่างกองทุนหลักที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างผลตอบแทนระยะยาว และกองทุนเสริม ที่คอยสลับสับเปลี่ยนตามจังหวะและโอกาสเพื่อช่วยสร้างผลงานระยะสั้น โดยการคัดเลือกกองทุนกระทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียสแบร์
กองทุนนี้เหมาะกับใคร* เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนระหว่างทางได้ ต้องการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของยุโรปและสามารถลงทุนได้ 1 ปีขึ้นไป
กลยุทธ์การลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารทุน เช่น หน่วย CIS หน่วย ETF เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เบื้องต้นกองทุนมีการบริหารพอร์ตการลงทุนแบบ Core-Satellite portfolio โดยจะแบ่งเงินลงทุนในกองทุนหลัก (Core Fund) และ เงินลงทุนส่วนที่เหลือลงทุนในกองทุนเสริม (Satellite Funds) โดยสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้ตามดุลยพินิจ (Dynamic Asset Allocation) รวมทั้งบริษัทจัดการจะมอบหมายให้บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จูเลียส แบร์จำกัด เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager)
ความเสี่ยงที่สำคัญ
• กองทุนนี้ลงทุนในหุ้นซึ่งอาจทำให้มูลค่าของกองทุนมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
• กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

เวลาซื้อ-ขาย
• ซื้อได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.
• ขายได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.

จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ
• มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 1,000 บาท
• มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1,000 บาท

ลงทุน SCBGEX(A) คลิก

รายละเอียด SCBGEX(A) เพิ่มเติม
 

SCBEUROPE(A)

SCB Europe Active Equity Fund (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน* กองทุนหลักคัดเลือกหุ้นเชิงรุก โดยสามารถลงทุนได้ทุกประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป รวมทั้งคัดสรรหุ้นคุณภาพดีและเข้าซื้อในระดับราคาที่น่าสนใจ
กองทุนนี้เหมาะกับใคร* เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนระหว่างทางได้ ต้องการลงทุนในหุ้นยุโรปและสามารถลงทุนได้ 1 ปีขึ้นไป
กลยุทธ์การลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Z Accumulation สกุลเงินยูโร (Euro) กองทุนหลักบริหารโดย Morgan Stanley Investment Management จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ คือ สร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนและ depositary receipts (รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) และ European Depositary Receipts (EDRs)) ของบริษัทที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ความเสี่ยงที่สำคัญ
• กองทุนนี้ลงทุนในหุ้นที่กองทุนไปลงทุนซึ่งอาจทำให้มูลค่าของกองทุนมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนและอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
• กองทุนระดมทุนจากนักลงทุนในรูปเงินสกุลเงินบาทและนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงิน EURO ซึ่งกองทุน SCBEUROPE อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
• กองทุนหลักจะจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน โดยหากคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนทั้งหมดเกิน 10% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจพิจารณารับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนเพื่อไม่ให้เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนนวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
เวลาซื้อ-ขาย
• ซื้อได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.30 น.
• ขายได้ทุกวันทำการ 8.30 - 15.00 น.

จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ
• มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 1,000 บาท
• มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1,000 บาท

ลงทุน SCBEUROPE(A) คลิก

รายละเอียด SCBEUROPE(A) เพิ่มเติม
 

 

หมายเหตุ
*ข้อมูลโดย SCBS Chief Investment Office


ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App

**ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของท่าน, SCB Investment Center หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

 

 

 

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนบน SCB EASY App

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “เปิดบัญชี”

4. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่เคยให้ไว้กับธนาคารให้ครบถ้วน
- เลือก “เริ่มต้น”

5. ยืนยันเบอร์มือถือ เพื่อรับ OTP
- เลือก “ถัดไป”

6. รับผลการสมัครผ่าน Slip และ Email

 

 

 

ขั้นตอนการผูกบัญชีกองทุนบน SCB EASY App

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “เพิ่มบัญชี”

4. ยืนยันเบอร์มือถือ เพื่อรับ OTP
- เลือก “ถัดไป”

5. เลือก บัญชีกองทุนที่ต้องการ
- เลือก “ถัดไป”

 

 

 

ขั้นตอนการซื้อกองทุนบน SCB EASY App

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “ซื้อ”

4. เลือก “เลือกกองทุน”

5. เลือก “กองทุนอื่นๆ”
(ค้นหากองทุนจากชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

6. เลือก บัญชีที่ใช้ชำระเงิน
- ระบุจำนวนเงิน
- เลือก “ยืนยัน”

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ