กองทุนธีม MEGATREND

 

SCBEV(A)

SCB Electric Vehicles and Future Mobility (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน**

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (กองทุนหลัก) โดยมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ได้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันคือ Bloomberg Electric Vehicles Index
ลงทุน SCBEV(A) คลิก

รายละเอียด SCBEV(A) เพิ่มเติม

SCBSEMI(A)

SCB Semiconductor (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  7 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน**

 

กองทุนหลักจะลงทุนในอุตสาหกรรม Semiconductor ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index โดยมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว

 


ลงทุน SCBSEMI(A)  คลิก

รายละเอียด SCBSEMI(A) เพิ่มเติม

 

SCBBLOC(A)

SCB Blockchain (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน**

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี CoinShares Blockchain Global Equity Index เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัททั่วโลกที่มีส่วนร่วม หรือมีความเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ Blockchain (Blockchain Ecosystem) โดยมีเป้าหมายให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว
ลงทุน SCBBLOC(A) คลิก

รายละเอียด SCBBLOC(A) เพิ่มเติม

 

LHSEMICON-A

LH SEMICONDUCTOR FUND (Accumulation)
กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  7 ความเสี่ยงสูงมาก

จุดเด่นกองทุน**

ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ การจัดจำหน่าย การผลิต และการขายเซมิคอนดักเตอร์ โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Semiconductor ETF (“กองทุนหลัก”) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ

 


ลงทุน LHSEMICON-A คลิก

รายละเอียด LHSEMICON-A เพิ่มเติม

LHSEMICON-D

LH SEMICONDUCTOR FUND (Dividend)
กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)


ระดับความเสี่ยง:  7 ความเสี่ยงสูงมาก

จุดเด่นกองทุน**

ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ การจัดจำหน่าย การผลิต และการขายเซมิคอนดักเตอร์ โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Semiconductor ETF (“กองทุนหลัก”) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ

 


ลงทุน LHSEMICON-D คลิก

รายละเอียด LHSEMICON-D เพิ่มเติม

 

LHESPORT-A

LH ESPORTS FUND (Accumulation)
กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน**

ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์รวมในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MVESPOTR ซึ่ง เป็นดัชนีระดับโลกที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม Video Gaming และ eSports ระดับโลก (หรือที่เรียกว่ากีฬาอิเล็กทรอนิกส์) เซ็กเมนต์ โดยดัชนี MVESPOTR

 


ลงทุน LHESPORT-A คลิก

รายละเอียด LHESPORT-A เพิ่มเติม

 

PRINCIPAL GCLOUD-A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง (Accumulation)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  7 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*
กองทุนจะบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีกองทุน WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF


ลงทุน PRINCIPAL GCLOUD-A คลิก

รายละเอียด PRINCIPAL GCLOUD-A เพิ่มเติม

 

M-META

MFC Metaverse Equity Fund
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้


ระดับความเสี่ยง:  6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน**

เน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี หรือความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึง Metaverse รวมถึงบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการสร้างรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse

 

ลงทุน M-META คลิก

รายละเอียด M-META เพิ่มเติม

 

ONE-MEDTECH

ONE MEDICAL TECHNOLOGY FUND
กองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี


ระดับความเสี่ยง:  7 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน**

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares U.S. Medical Devices ETF (กองทุนหลัก) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด

 

ลงทุน ONE-MEDTECH คลิก

รายละเอียด ONE-MEDTECH เพิ่มเติม

*ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ เอกสารนำเสนอข้อมูลกองทุนจาก SCBAM

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

• กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

• ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต 

• ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App

• สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

คลิกเพื่อลงทุน INDEX FUND เพิ่มเติม

คลิก

 

ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง