กองทุนธีม COUNTRY

กองทุนรวมหุ้นจีน

SCBCH

SCB CHINA EQUITY OPEN END FUND (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศประเภท HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (กองทุนหลัก) มุ่งสร้างผลตอบแทนกองทุนให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (H-Share Index) ให้มากที่สุดลงทุน SCBCH คลิก

รายละเอียด SCBCH เพิ่มเติม

SCBCEH

SCB CHINA EQUITY THB HEDGE (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุน HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (กองทุนหลัก) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยมุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (H-Share Index) ให้มากที่สุด

 

ลงทุน SCBCEH คลิก

รายละเอียด SCBCEH เพิ่มเติม

 

SCBCHA

SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*

เน้นลงทุนใน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อให้ผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 ดังกล่าว

 

MorningStar Rating / Type:
Overall Rating 4 ดาว จาก Morningstar ประเภท Thailand Fund China Equity , ณ 31 ม.ค. 2567ลงทุน SCBCHA คลิก

รายละเอียด SCBCHA เพิ่มเติม

SCBCHAA

SCB CHINA A-SHARES FUND (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*

เน้นลงทุนใน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อให้ผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 ดังกล่าว

 

MorningStar Rating / Type:
Overall Rating 4 ดาว จาก Morningstar ประเภท Thailand Fund China Equity , ณ 31 ม.ค. 2567ลงทุน SCBCHAA คลิก

รายละเอียด SCBCHAA เพิ่มเติม

 

SCBCTECHA

SCB China Technology (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  7 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*

โอกาสทำกำไรกับหุ้นเทคโนโลยีของจีน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุน Invesco China Technology ETF (กองทุนหลัก) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (NYSE Arca) โดยมุ่งให้ผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี FTSE China Incl A 25%Technology Capped Index

 

ลงทุน SCBCTECHA คลิก

รายละเอียด SCBCTECHA เพิ่มเติม

กองทุนรวมหุ้นอินเดีย

SCBINDIA

SCB INDIA EQUITY FUND (Dividend)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)


ระดับความเสี่ยง:  6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน**

 

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ iShares India 50 ETF (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ STOCK MARKET) ประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นลงทุนในตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อินเดียเพื่อให้ได้ผลตอบแทนของกองทุนไปในทิศทางเดียวกับดัชนี Nifty 50 IndexIndex

 

ลงทุน SCBINDIA  คลิก

รายละเอียด SCBINDIA เพิ่มเติม

SCBINDIAA

SCB INDIA EQUITY FUND (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน**

 

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ iShares India 50 ETF (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ STOCK MARKET) ประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นลงทุนในตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อินเดียเพื่อให้ได้ผลตอบแทนของกองทุนไปในทิศทางเดียวกับดัชนี Nifty 50 IndexIndex

 

ลงทุน SCBINDIAA  คลิก

รายละเอียด SCBINDIAA เพิ่มเติม

กองทุนรวมหุ้นเกาหลี

SCBKEQTG

SCB KOREA EQUITY FUND (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน**

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ iShares MSCI South Korea ETF (กองทุนหลัก) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange, NYSE ARCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนให้ใกล้เคียงดัชนี MSCI Korea 25/50

 


ลงทุน SCBKEQTG คลิก

รายละเอียด SCBKEQTG เพิ่มเติม

กองทุนรวมหุ้นอินโดนีเซีย

SCBINDO(A)

SCB Indonesia Equity (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน**

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ VanEck Indonesia Index ETF (กองทุนหลัก) โดยมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนี MVIS Indonesia Index

 


ลงทุน SCBINDO(A) คลิก

รายละเอียด SCBINDO(A) เพิ่มเติม

กองทุนรวมหุ้นญี่ปุ่น

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)


ระดับความเสี่ยง:  6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เน้นลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนีนิคเคอิ 225 ดังกล่าว

 

MorningStar Rating / Type:
Overall Rating 5 ดาว จาก Morningstar ประเภท Thailand Fund Japan Equity , ณ 31 ม.ค. 2567


ลงทุน SCBNK225 คลิก

รายละเอียด SCBNK225 เพิ่มเติม

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดจ่ายเงินปันผล)


ระดับความเสี่ยง:  6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เน้นลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนีนิคเคอิ 225 ดังกล่าว

 

MorningStar Rating / Type:
Overall Rating 5 ดาว จาก Morningstar ประเภท Thailand Fund Japan Equity , ณ 31 ม.ค. 2567


ลงทุน SCBNK225 คลิก

รายละเอียด SCBNK225 เพิ่มเติม

กองทุนรวมหุ้นไทย

SCBBANKING

SCB SET BANKING SECTOR INDEX FUND (Dividend)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)


ระดับความเสี่ยง:  7 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*

ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีเพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุดลงทุน SCBBANKING คลิก

รายละเอียด SCBBANKING เพิ่มเติม

SCBBANKINGA

SCB SET BANKING SECTOR INDEX FUND (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  7 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*

ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีเพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุดลงทุน SCBBANKINGA คลิก

รายละเอียด SCBBANKINGA เพิ่มเติม

 

SCBENERGY

SCB SET ENERGY SECTOR INDEX FUND (Dividend)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)


ระดับความเสี่ยง:  7 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*
ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) โดยจะใช้กลยุทธ์แบบ Optimization1 เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด


ลงทุน SCBENERGY คลิก

รายละเอียด SCBENERGY เพิ่มเติม

SCBENERGYA

SCB SET ENERGY SECTOR INDEX FUND (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  7 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*
ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) โดยจะใช้กลยุทธ์แบบ Optimization1 เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด


ลงทุน SCBENERGYA คลิก

รายละเอียด SCBENERGYA เพิ่มเติม

 

SCBSET

SCB SET INDEX FUND (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*

เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่จะมีผลในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลงทุน SCBSET คลิก

รายละเอียด SCBSET เพิ่มเติม

SCBSET50

SCB SET50 INDEX FUND (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*

เน้นลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุดลงทุน SCBSET50 คลิก

รายละเอียด SCBSET50 เพิ่มเติม

กองทุนรวมหุ้นสหรัฐอเมริกา

SCBDJI(A)

SCB US Equity DJI Fund (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*

 

 

ลงทุน SCBDJI(A)  คลิก

รายละเอียด SCBDJI(A) เพิ่มเติม

SCBNDQ(A)

SCB US Equity NDQ (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*

มุ่งให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี NASDAQ-100 Index โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี NASDAQ-100 ซึ่งจะประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ของบริษัททั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ที่ใหญ่ที่สุด 100 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ

 

 

ลงทุน SCBNDQ(A)  คลิก

รายละเอียด SCBNDQ(A) เพิ่มเติม

 

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*
ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500

 

MorningStar Rating / Type:
Overall Rating 4 ดาว จาก Morningstar ประเภท Thailand Fund US Equity , ณ 31 ม.ค. 2567


ลงทุน SCBS&P500 คลิก

รายละเอียด SCBS&P500 เพิ่มเติม

SCBS&P500A

SCB US EQUITY FUND (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*
ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500


ลงทุน SCBS&P500 คลิก

รายละเอียด SCBS&P500 เพิ่มเติม

 

SCBRS2000(A)

SCBRS2000(A)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*
• ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มหุ้นขนาดเล็กของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ representative sampling indexing strategy โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามดัชนีดังกล่าว

 

กองทุนรวมหุ้นยุโรป

SCBEUEQ

SCB EUROPEAN EQUITY FUND (Dividend)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*

ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Europe 600 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี STOXX Europe 600 ดังกล่าว

 

 

ลงทุน SCBEUEQ  คลิก

รายละเอียด SCBEUEQ เพิ่มเติม

SCBEUEQ

SCB EUROPEAN EQUITY FUND (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*

ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Europe 600 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี STOXX Europe 600 ดังกล่าว

 

ลงทุน SCBEUEQA  คลิก

รายละเอียด SCBEUEQA เพิ่มเติม

*ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ เอกสารนำเสนอข้อมูลกองทุนจาก SCBAM

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

• กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

• ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต 

• ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนกองทุนเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App

• สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

คลิกเพื่อลงทุน INDEX FUND เพิ่มเติม

คลิก

 

ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง