การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน

การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินชีวิตของชุมชนและสังคมให้สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ พร้อมเสริมสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน

ธนาคารไทยพาณิชย์เชื่อมั่นว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขอนามัยที่แข็งแรง ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง จะช่วยให้สามารถสร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญในการประกอบกิจการตามบทบาทและหน้าที่ของคนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนผ่านโครงการต่างๆ ทั้งที่ร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลดำเนินงานและให้การสนับสนุนบริจาคสมทบทุน

 

พร้อมกันนี้ ธนาคารยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่น โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการท้องถิ่น เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างวินัยทางการเงิน ธนาคารจึงสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานราก ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ด้วยการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์หรือกลุ่มอาชีพ เพื่อก้าวสู่วิสาหกิจชุมชนที่สร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจชุมชน มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางหลักในการจัดการความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาไปยังท้องถิ่น เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และธนาคารมีนโยบายส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมขององค์กรการกุศลต่างๆ ที่สานต่อโครงการตามพระราชดำริเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดี  อาทิ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างความร่วมมือและเพิ่มโอกาสในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

 

 

น้ำใจไทยพาณิชย์

 

ปลูกป่าในใจคน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน