โครงการพัฒนาระบบน้ำในพื้นที่ ตำบลเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ในปี 2548 – 2552 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่เน้นการแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นต้นเหตุของการบุกรุกทำลายป่า โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ “ปลูกป่า ปลูกคน” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือไปพร้อมๆ กับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่  ส่งผลให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 9,730 ไร่ หรือร้อยละ 60.42 ของพื้นที่โครงการ และรายได้ครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 23,700 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  ในปี 2548 เป็น 127,010 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ในปี 2552

2.4-water-system

ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญในการขยายผลโครงการไปพื้นที่กว้างขึ้น คือ พื้นที่ทั้งหมดของตำบลเทอดไทย ซึ่งจะเน้นการต่อยอดพัฒนาใน 2 ประเด็น ได้แก่ การขยายการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และการนำต้นทุนน้ำที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ได้ผลการพัฒนาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการพัฒนาระบบน้ำในพื้นที่ ประกอบด้วย

 

  • การสร้างฝายอนุรักษ์ ด้วยหลักการสร้างฝาย 1 ตัวต่อพื้นที่ป่าต้นน้ำ 45 ไร่ รวมเป็นจำนวน 4,300 ฝาย ต่อพื้นที่ 193,531 ไร่
  • การสร้างฝายเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถของพื้นที่รับน้ำในการทำเกษตรกรรม 4,671 ไร่ ในฤดูเพาะปลูกปกติ และเพิ่มโอกาสในการทำเกษตรกรรมนอกฤดู

 

โครงการพัฒนาระบบน้ำในพื้นที่ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 ซึ่งจะส่งผลให้ป่าต้นน้ำมีความชุ่มชื้น ประชาชนจำนวน 1,049 ครัวเรือน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดปี และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตรมากกว่า 1 รอบ ชุมชนมีความเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นับเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำอย่างเป็นระบบ