โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โรคมะเร็งท่อน้ำดี ถูกค้นพบในประเทศไทยมานานแล้วกว่า 90 ปี มีสาเหตุเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดมีเกล็ดแบบสุกๆ ดิบๆ ทำให้ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับที่อยู่ในปลาชอนไชและเจริญเติบโตในท่อน้ำดี เกิดการอักเสบเรื้อรังและกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในที่สุด โดยปัจจุบันพบว่ามีประชาชนที่ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีราว 6 ล้านคน มียอดผู้เสียชีวิต 20,000 คนต่อปี กว่าครึ่งหนึ่งเป็นประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกว่าครึ่งของผู้ป่วยมักตรวจพบในระยะสุดท้าย จึงส่งผลให้มีผู้รอดชีวิตเป็นจำนวนน้อย อีกทั้งผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีส่วนใหญ่มีฐานะยากจนด้อยโอกาสในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จึงเป็นเหตุให้โรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ

2.3-cancer

ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนชาวไทย สนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยธนาคารฯ ได้มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ สำหรับนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในเบื้องต้น รวมทั้งเข้าร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิสยามกัมมาจล ในโครงการ “การส่งเสริมการเข้าถึงบริการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชน” ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการให้ประชาชนเข้าถึงบริการการดูแลรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการผ่าตัดรักษามะเร็งท่อน้ำดีของผู้ป่วย ที่ยังประสบปัญหาความล่าช้าของการเข้าถึงบริการและความเหลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากความแออัดของการใช้งานห้องผ่าตัด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ยากไร้ เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเปิดรับบริจาคผ่านบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล เพื่อโครงการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี”  เลขที่ 111-393472-0

 

นอกจากนี้ ยังใช้ช่องทางการสื่อสารของธนาคารในการร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างความรู้ความเข้าใจ และแรงจูงใจของการการบริโภคอาหารปลุงสุกที่ไม่มีภาวะเสี่ยง และการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ที่เป็นสาเหตุหลักส่งผลของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เพื่อช่วยลดการสูญเสียชีวิตของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงของการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีด้วย