การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในสังคม ควบคู่กับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยจิตสำนึก จะสามารถส่งต่อคุณค่าของมรดกทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในการดำรงชีวิตให้คนรุ่นต่อไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักดีถึงคุณค่าในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม จึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรการกุศลที่ทำงานในด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ เพื่อถ่ายทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง ทำให้ชาติมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ที่หล่อหลอมให้คนในชาติมีความรักความสามัคคีต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น ถือเป็นวาระสำคัญของโลกที่จะช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตได้ต่อไปอย่างยั่งยืน

 

ปัจจุบัน ทุกคนต่างตระหนักดีว่า เป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลกในการร่วมกัน ลด ละ เลิก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีปริมาณจำกัดอย่างสิ้นเปลือง พร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลายจนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และภาวะเรือนกระจก จนส่งผลถึงการดำรงชีวิตของเราทุกคน ธนาคารไทยพาณิชย์ภาคภูมิใจที่เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย ที่เสนอให้ลูกค้าเลือกไม่รับใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็ม และคำนึงถึงการลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในกระบวนการทำงานและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่

 

นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมรณรงค์ปลูกฝังให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานจิตอาสา SCB ชวนกันทำดี ในการดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะ พร้อมสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน