การสนับสนุนองค์กรภายนอกในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุที่ทรัพยากรธรรมชาติมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จำกัด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีขีดจำกัดได้ จึงจำเป็นต้องร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสามารถส่งต่อทรัพยากรให้คนรุ่นหลังได้ดำรงชีวิตต่อไป

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนการอนุรักษ์ ‘ผืนป่าตะวันตก’ ผืนป่าธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศและใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำและแหล่งรวมทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพให้คงเป็นสมบัติของโลกสืบไป ผ่านการสนับสนุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากโครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตกเมื่อปี 2553-2557  และได้ขยายผลสู่ “โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก” ซึ่งธนาคารฯ ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้การสนับสนุนตามแผนดำเนินงานในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 โดยมุ่งสนับสนุนให้ชุมชนที่ตั้งอยู่รอบผืนป่าและแนวกันชนของผืนป่าราว 300 ชุมชน สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าธรรมชาติได้อย่างสมดุล ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ และการอนุรักษ์ดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมๆ กับการพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน อาทิ กลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ กลุ่มกาแฟต้นน้ำ กลุ่มผ้าทอ ให้เกิดความเข้มแข็งตามแนวคิด “คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่ได้”

3.2support-enviroment

นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ “น้ำ” ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของพืชและสัตว์บนโลกรวมทั้งมนุษย์เราด้วย โดยธนาคารได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ โดยน้อมนำความสำเร็จ ความรู้ เทคนิค ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้ทรงศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และทดลอง เรื่องน้ำมาโดยตลอดนับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติ และทรงห่วงใยสถานการณ์น้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จำเป็นต้องนำมาบันทึก รวบรวม และเผยแพร่ให้ประชาชนใช้เป็นหลักในการแก้ไข พัฒนา บริหารน้ำของท้องถิ่นและของประเทศต่อไป