SCB ชวนกันทำดี เพื่อสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นบทบาทและหน้าที่สำคัญของทุกคนบนโลก เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และจำเป็นในการดำรงชีวิตไปยังลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป เพราะหากปราศจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยลำพัง ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จึงส่งเสริมค่านิยมแห่งการมีจิตสาธารณะให้พนักงานรู้จักใช้คุณค่าของตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการใช้อย่างประหยัด หรือลดการใช้ (Reduce) เพราะการใช้ให้น้อยเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ แต่ยังก่อให้เกิดผลกระทบความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  รวมถึงการสนับสนุนให้นำกลับมาใช้อีก (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

SCB ชวนกันทำดี เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ดำเนินกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของธนาคาร โดยแต่ละปีมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมประมาณกว่า 3,800 คน ในหลากหลายกิจกรรม 

  • โครงการ Shred to Share   รณรงค์ให้พนักงานนำเอกสารที่ไม่ใช้งานแล้วมาย่อยทำลายตามกระบวนการมาตรฐาน สากล และนำเอกสารที่ย่อยทำลายอย่างปลอดภัยไปรีไซเคิล เพื่อช่วยลดสาเหตุภาวะเรือนกระจก
  • กิจกรรม SCB รักษ์ต้องเลิก รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลาน โดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัว อย่างการลด-ละ-เลิก ใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง มาเป็นแก้วน้ำหรือกระบอกน้ำทดแทน ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ และกดน้ำสะอาดจากตู้ที่ธนาคารฯ จัดเตรียมไว้
  • กิจกรรมเพาะกล้าช่วยชีวิตต้นไม้ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พนักงานจิตอาสาธนาคารร่วมเก็บกล้าไม้ในป่าเพื่อนำมาเพาะจนเติบโตแข็งแรง สามารถนำกลับไปปลูกคืนสู่ป่าตะวันตก และเรียนรู้การเพาะพืชเศรษฐกิจกับชุมชนรอบผืนป่าตะวันตก
  • กิจกรรม Beach Cleaning ผู้บริหารและพนักงานในเขตพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายฝั่งทะเล ร่วมใจเก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เพื่อรักษาระบบนิเวศและทัศนียภาพที่สวยงาม
  • กิจกรรมสร้างฝายอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกับกรมป่าไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ 9 ฝาย ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ ต.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในระยะทาง 3 กิโลเมตร ตามโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ซึ่งธนาคารได้ลงนามความร่วมมือกับกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์
  • กิจกรรมปลูกปะการังเทียม ร่วมกับลูกค้าและหน่วยงานพันธมิตรในการปลูกปะการังเทียมปล่อยลงสู่ท้องทะเลไทย เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศให้ธรรมชาติมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น