การสนับสนุนองค์กรภายนอกในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ด้วยวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม  โดยแสดงออกในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นธนาคารไทยแห่งแรก จึงให้ความสำคัญในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย โดยได้ให้การสนับสนุนองค์กรและหน่วยงานที่ทำงานด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการงานอนุรักษ์มีสรรพกำลังในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 

3.1support-art-cultural
  • มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ธนาคารให้การสนับสนุนการจัดแสดงโขนพระราชทานเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบต่อไป
  • มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมป์ฯ ธนาคารให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์และบูรณะพื้นที่ส่วนพระราชฐานชั้นนอกและบริเวณที่เกี่ยวเนื่อง
  • สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทย มีภารกิจสำคัญคือการ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของการแสดงดนตรีคลาสสิกสู่ธารณชน ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้สนับสนุนหลักมาอย่างต่อเนื่อง
  • มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ในพระอุปถัมภ์ฯ ธนาคารร่วมสืบสานและสร้างสรรค์"การแสดงหุ่นละครเล็ก" ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า เพื่อรักษามรดกอันล้ำค่าให้คงอยู่เคียงคู่คนไทยสืบไป

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีส่วนร่วมสืบสานและส่งต่อวัฒนธรรมอันงดงามให้แก่ชนรุ่นหลัง เพื่อสร้างความภูมิใจในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและประเทศชาติอย่างมั่นคงสถาพรสืบไป