ถึงเวลาลงทุนธุรกิจ Cybersecurity

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน การทำงานระยะไกล (Remote Working) รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจไปสู่ดิจิทัลมากขึ้นในหลายองค์กร ทำให้ปริมาณของการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลจาก Financial Times (เดือนมิถุนายน 2564) ระบุว่าเกิดเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์กว่า 1,500 ครั้ง และมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลราว 4 ล้านครั้งทั่วโลก


รายงาน Global Digital Trust Insights 2021 ของ PwC พบว่า 96% ขององค์กรทั่วโลก ได้หันมาปรับกลยุทธ์ด้านความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Strategy) และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของการทำงานในแบบดิจิทัล


ปัจจุบันธุรกิจ Cybersecurity เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะองค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้น เนื่องจาก Cybersecurity เป็นเทคโนโลยีหรือระบบที่ช่วยป้องกันเครือข่ายอุปกรณ์โปรแกรมหรือข้อมูลต่าง ๆ จากการโจมตีของผู้ที่ไม่หวังดี และยิ่งมีการโจมตีที่มากขึ้นและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มขึ้น ยิ่งทำให้ธุรกิจ Cybersecurity ได้รับความสำคัญมากขึ้นเช่นเดียวกัน


ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจ Cybersecurity เช่น การทำงานที่บ้านหรือนอกสำนักงานเพิ่มขึ้น การใช้ Cloud จัดเก็บข้อมูล ทำให้แต่ละบริษัทต้องลงทุนเพิ่มระดับความปลอดภัย โดยประเมินว่าตลาด Cybersecurity จะเติบโตที่ระดับ 12.6% ต่อปีจนถึงปี 2573 (ที่มา : Businesswire: Global Cyber Security Market, 2020 to 2030)


ขณะที่ Garner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษา คาดการณ์ว่าอัตราการลงทุนในความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีทั่วโลกจะปรับตัวขึ้นที่ระดับ 1.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2565 เติบโต 12.82% ต่อปีนับจากปี 2561 และมูลค่าการตลาดจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2569 จากปัจจุบันที่ระดับ 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ


อีกทั้ง การโจรกรรมข้อมูลที่มีความซับซ้อนขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาต่อเนื่องและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา อาจเกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และอาจส่งผลต่อความเสี่ยงด้านข้อมูลความลับ ความเสียหายทางการเงิน บริษัทต่าง ๆ จึงลงทุนเพื่อป้องกันปัญหาด้าน Cybersecurity

ความสำคัญของ Cybersecurity

เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ มีการรวบรวม ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ข้อมูลต้องได้รับการปกป้องโดยเฉพาะในยุคที่การโจมตีทางไซเบอร์นั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ องค์กรจำเป็นต้องลงทุนด้าน Cybersecurity


ปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวจะสามารถสนับสนุนให้ธุรกิจ Cybersecurity เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึง เป็นโอกาสที่น่าสนใจกับนักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในธุรกิจดังกล่าว โดยช่วงปี 2563 – 2565 ประเมินว่ารายได้ของบริษัทธุรกิจ Cybersecurity อาจเติบโตประมาณ 26% แบบเฉลี่ยทบต้น ถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าหุ้นในดัชนี Nasdaq 100 ที่ประเมินว่าจะเติบโตที่ระดับ 15% แบบเฉลี่ยทบต้น โดยในปี 2565 ประเมินว่ารายได้ของธุรกิจ Cybersecurity จะเติบโตประมาณ 22% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ที่มา : Bloomberg Consensus)


สำหรับการวิเคราะห์ก่อนลงทุนธุรกิจ Cybersecurity เหมือนกับการวิเคราะห์ธุรกิจอื่น ๆ คือ วิเคราะห์เศรษฐกิจ ภาพรวมอุตสาหกรรม วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน อัตราส่วนทางการเงิน ศึกษาบทวิเคราะห์ รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสาร


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจ Cybersecurity มีความพิเศษในการดำเนินงาน เช่น เป็นธุรกิจที่มีรายได้จากการขายอุปกรณ์ (Hardware) ที่เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และรายได้จากการให้เช่าใช้ Software แบบ Subscription ที่รับค่าบริการเป็นรายเดือนหรือรายปี จึงต้องพิจารณาโครงสร้างรายได้อย่างละเอียด


ในส่วนอัตราส่วนทางการเงิน ควรพิจารณาอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการระดับสูง ดังนั้น อัตรากำไรขั้นต้นควรสูงตามไปด้วย โดยนักวิเคราะห์ Bloomberg ประเมินว่าธุรกิจ Cybersecurity ควรมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยระดับ 77% สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจในการต่อรองกับลูกค้าที่สูง การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่ไม่รุนแรง รวมถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพกว่าหุ้นเทคโนโลยีทั่วไป โดยนักลงทุนสามารถดูอัตรากำไรขั้นต้นได้ที่งบการเงินแต่ละบริษัทประกาศออกมา และบทวิจัยจากการประเมินของนักวิเคราะห์


เนื่องจากหุ้นกลุ่ม Cybersecurity ส่วนใหญ่จดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างประเทศ ดังนั้น หากสนใจลงทุนสามารถลงทุนจากโบรกเกอร์ที่เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศ (Offshore Stock) ทั้งผ่านเจ้าหน้าที่การลงทุนโดยตรงหรือเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน หรือลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนธุรกิจ Cybersecurity


ธุรกิจ Cybersecurity เป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่เป็นจุดเปลี่ยนของโลกธุรกิจและการลงทุน โดยเฉพาะเมื่อธุรกิจทั่วกำลังเผชิญกับภัยคุกคามการโจมตีทางเทคโนโลยีจากผู้ไม่หวังดี ทำให้องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกเริ่มลงทุนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกิจ Cybersecurity เติบโตตามไปด้วย และในมุมของการลงทุนจึงเป็นโอกาสที่นักลงทุนเข้ามาลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้