ลงทุน Capped Floored Floater Note สกุลเงิน USD คว้าโอกาสจากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ระดับสูง

หุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูง และ/หรือ มีความซับซ้อน เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (High net worth investors) เท่านั้น


ในปัจจุบัน ตลาดการลงทุนมีผลิตภัณฑ์ให้นักลงทุนคัดเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะถ้านักลงทุนสามารถรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและลงทุนในต่างประเทศได้ และมีเงินลงทุนสูง ก็จะยิ่งมีทางเลือกมากกว่าการลงทุนแต่ในประเทศเพียงอย่างเดียว โดยหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ที่มีการนำมาเสนอขายนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (High net worth investors) ได้แก่ Capped Floored Floater Note


สำหรับ Capped Floored Floater Note คือ หุ้นกู้มีอนุพันธ์แฝงที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถรับผลตอบแทนตามสินทรัพย์อ้างอิงได้ โดยอนุพันธ์แฝงจะทำหน้าที่จำกัดผลตอบแทนต่ำสุด แลกกับการจำกัดผลตอบแทนสูงสุดที่นักลงทุนมีโอกาสได้รับ


ผลิตภัณฑ์ Capped Floored Floater Note ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ มีการนำมาเสนอขาย เป็น Capped Floored Floater Note สกุลเงินดอลลาร์สรอ. (USD) ที่มี อายุการลงทุน 6 เดือน และจ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือนแบบลอยตัวตาม อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง SOFR ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอยู่ในข้อกำหนด


ทั้งนี้ SOFR หรือ Secured Overnight Financing Rate เป็น อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมระยะข้ามคืนสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. โดยมีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นหลักประกัน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย SOFR จะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับ Fed Funds Rate


สาเหตุที่ Capped Floored Floater Note สกุลเงิน USD นี้น่าสนใจ
ก็เป็นเพราะอัตราดอกเบี้ยเงินสกุล USD ณ ปัจจุบันอยู่ในระดับสูง จากข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 2566 ดอกเบี้ย SOFR สูงกว่า 5% เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับดอกเบี้ย FED


ขณะที่ SCB CIO มองว่า FED จบรอบการขึ้นดอกเบี้ยแล้ว และจะคงดอกเบี้ยนโยบายในระดับ 5.50% จนถึงสิ้นปี 2566 ส่วนการลดดอกเบี้ยคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2567


ส่วนโอกาสที่ดอกเบี้ย SOFR จะปรับเพิ่มขึ้นมีจำกัด ดังนั้นการลงทุนใน Capped Floored Floater Note ที่มีดอกเบี้ย SOFR เป็นสินทรัพย์อ้างอิง จะช่วยให้นักลงทุนเก็บเกี่ยวประโยชน์ในภาวะที่ดอกเบี้ย SOFR ปรับเพิ่มขึ้นอย่างจำกัดได้ดี  โดยที่จำกัดโอกาสขาดทุนเงินต้น และสามารถคาดหวังผลตอบแทนขั้นต่ำได้ค่อนข้างสูง


ขณะที่ เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน Capped Floored Floater Note คือ จะต้องลงทุนและจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน USD โดยจะจ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน หมายความว่า ระยะเวลาการลงทุน 6 เดือน จะมีการจ่ายผลตอบแทนรวม 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1 จ่ายผลตอบแทนในอัตราที่กำหนด และ ครั้งที่ 2 จ่ายผลตอบแทนตามเงื่อนไขปัจจัยอ้างอิง (อัตราดอกเบี้ย SOFR)


ทั้งนี้ Capped Floored Floater Note เหมาะกับ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงด้วยการถือเงินสกุล USD ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของโลก มีเงินเย็น ที่สามารถถือตราสารได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมทั้งกำลังมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าสนใจ  มุ่งหวังการคุ้มครองเงินต้นในรูปสกุล USD โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทั้งยังสามารถคาดหวังผลตอบแทนขั้นต่ำในรูปสกุล USD ได้ แต่ต้องแลกกับการจำกัดผลตอบตอบแทนสูงสุดในรูปสกุล USD โดยผู้ลงทุนต้องมีบัญชี FCD ในสกุลเงิน USD กับธนาคารไทยพาณิชย์ จึงจะลงทุนได้


สิ่งที่ผู้ลงทุนควรรู้ก่อนจะลงทุนใน Capped Floored Floater Note คือ ผลิตภัณฑ์นี้ มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะแลกเงินต้นและดอกเบี้ยได้ที่ได้รับคืน ณ วันครบกำหนด โดยหาก เงินบาทอ่อนค่า ก็จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยคืนสกุลเงินบาทมากขึ้น แต่หากเงินบาทแข็งค่า จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยคืนสกุลเงินบาทน้อยลง นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดได้ แต่อาจไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน และผลตอบแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% หักเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ


หากผู้ลงทุนมองว่า ตัวเองมีความเข้าใจ Capped Floored Floater Note เพียงพอ ทั้งยังมีเงินลงทุนสูง และพิจารณาแล้วว่า ตัวเองเหมาะสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์นี้ ก็สามารถลงทุนได้ แต่หากมองแล้วว่าไม่เหมาะ ก็อาจจะทำความรู้จัก และศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่นนี้เอาไว้ก่อน เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคต

capped-floored-floater-note-usd-02

คำเตือน

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

• หู้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีความซับซ้อนมากกว่าหุ้นกู้ทั่วไป เนื่องจากเป็นตราสารที่ประกอบด้วยตราสารหนี้และอนุพันธ์แฝง (embedded derivatives) โดยการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงของปัจจัยอ้างอิง ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร เป็นต้น

• ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน หากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชุดใดไม่ได้มีการคุ้มครองเงินต้นในจำนวนร้อยละ 100% ของมูลค่าที่ตราไว้ นอกจากนั้นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงยังเป็นตราสารที่มีสภาพคล่องต่ำและมีตลาดรองที่มีขอบเขตจำกัด ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน

• การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้เป็นธุรกรรมที่ไม่ใช่ "เงินฝาก" และธุรกรรมการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากแต่อย่างใด

• การลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ ผู้ลงทุนความทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777


บทความจัดทำโดย SCB CIO ซึ่งมี License ผู้แนะนำการลงทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566