ตั้งรายการล่วงหน้า

ขั้นตอนการตั้งรายการซื้อกองทุนล่วงหน้าผ่าน SCB EASY App


1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “ซื้อ”

4. เลือก “เลือกตั้งรายการล่วงหน้า”

5. สามารถเลือกตั้งรายการซื้อล่วงหน้า แบบครั้งเดียว แล้วเลือก “ตกลง”

5. สามารถเลือกตั้งรายการซื้อล่วงหน้า แบบรายสัปดาห์ แล้วเลือก “ตกลง”

5. สามารถเลือกตั้งรายการซื้อล่วงหน้า แบบรายเดือน แล้วเลือก “ตกลง”

6. เลือก “เลือกกองทุน”

7. เลือก “กองทุนอื่นๆ”
(ค้นหากองทุนจากชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

8. เลือก บัญชีที่ใช้ชำระเงิน
ระบุจำนวนเงิน
เลือก “ตรวจสอบข้อมูล” และยืนยัน