สินเชื่อส่วนบุคคล

อยากสมัครสินเชื่อ Speedy Loan  ต้องทำอย่างไร

สมัครได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี

สินเชื่อรถยนต์

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ New Cars


คุณสมบัติผู้สมัคร
• ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
• ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
• ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
• สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และใบทะเบียนพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)


สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว Used Cars

คุณสมบัติผู้สมัคร
• ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
• ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
• ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
• สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และใบทะเบียนพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
• สัญญาจะซื้อจะขาย


สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

คุณสมบัติผู้สมัคร
• ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
• ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
• ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ (รถยนต์ปลอดภาระ)
• ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน กรณีรายได้ไม่ต่อเนื่องขอเสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
• สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และใบทะเบียนพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
• สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ต้องการรับวงเงินโอนเข้าภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
• กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)
• สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์


สินเชื่อรถคือเงิน รีไฟแนนซ์ My Car My Cash Refinance


คุณสมบัติผู้สมัคร
• ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
• ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
• รถยนต์ที่ยังมีภาระการผ่อนชำระค่างวดกับไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงินอื่นอยู่ ก็ขอสินเชื่อได้
• ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน กรณีรายได้ไม่ต่อเนื่องขอเสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
• สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และใบทะเบียนพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
• สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ต้องการรับวงเงินโอนเข้าภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
• กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)
• สำเนาใบเสร็จงวดล่าสุด (กรณีรถยนต์ที่ยังมีภาระการผ่อนชำระค่างวดกับไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงินอื่นอยู่)


หมายเหตุ : กรณีมีผู้ค้ำประกันสินเชื่อ เอกสารประกอบการขอสินเชื่อของผู้ค้ำประกันใช้เช่นเดียวกับผู้ขอสินเชื่อ

รถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อจะต้องมีเงื่อนไขใดบ้าง

สินเชื่อรถใหม่ New Car

• รถยนต์ใหม่เท่านั้น

• ยี่ห้อรถยนต์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว Used Car

• ประเภทรถยนต์ เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

• ยี่ห้อรถยนต์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

• รถยนต์ต้องปลอดภาระ และมีอายุไม่เกิน 12 ปี

• รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น


สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

• ประเภทรถยนต์ เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

• รถยนต์ต้องปลอดภาระ มีอายุไม่เกิน 15 ปี กรณีขอสินเชื่อระยะเวลาผ่อนชำระ 84 เดือน อายุรถต้องไม่เกิน 12 ปี เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 19 ปี

• รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรับจ้าง หรือรถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

• ไม่รับรถยนต์ดัดแปลง เปลี่ยนเครื่อง หรือรถนำเข้า


สินเชื่อรถคือเงิน รีไฟแนนซ์ My Car My Cash Refinance

• ประเภทรถยนต์ เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

• รถยนต์ที่ยังมีภาระการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่นอยู่ มีอายุไม่เกิน 15 ปี กรณีขอสินเชื่อระยะเวลาผ่อนชำระ 84 เดือน อายุรถต้องไม่เกิน 12 ปี เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 19 ปี

• รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรับจ้าง หรือรถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

• ไม่รับรถยนต์ดัดแปลง เปลี่ยนเครื่อง หรือรถนำเข้า

ต้องการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถทำการโอนสิทธิได้เมื่อมีการผ่อนชำระค่างวดมาแล้วอย่างน้อย 1 ใน 4 ของจำนวนงวดทั้งหมด โดยนำเอกสารเข้ามายื่นความจำนงที่ธนาคารด้วยตนเอง พร้อมทั้งผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ (ถ้ามี) เอกสารที่ต้องเตรียมในการพิจารณาดังนี้

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อเดิม ผู้เช่าซื้อใหม่ ผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 3 ชุด

• หลักฐานทางการเงินของผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 1 ชุด

• แผนที่บ้านพักปัจจุบันและที่ทำงาน พร้อมระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้เช่าซื้อใหม่ และผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 1 ชุด

• ลอกลายเลขเครื่อง เลขถังอย่างละ 4 ชุด

มีช่องทางชำระเงินช่องทางใดบ้าง

ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ

• ชำระผ่านแอป SCB EASY

• ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

• ชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ (Direct Debit) (ใช้ได้เฉพาะการชำระค่างวด และค่าปรับ ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินเท่านั้น)

• ชำระผ่านตู้ ATM/CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์


มีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ (อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการขึ้นอยู่กับแต่ละช่องทาง)

• ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่น

• ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ

• ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน Lotus's และ Lotus's go fresh ทุกสาขาทั่วประเทศ

ต้องการตรวจสอบค่างวดรอบบิลปัจจุบันต้องทำอย่างไร

สามารถตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงิน และ ขอบาร์โค้ดเพื่อชำระเงินได้ ผ่านช่องทางต่อไปนี้


•  แอป SCB EASY : ไปที่หน้ารวมบัญชี เลือก สินเชื่อของฉัน

•  LINE SCB Connect : ค้นหาคำว่า "สอบถามยอด" เลือก "ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์"

ต้องการขอเอกสารเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ต้องทำอย่างไร

สามารถติดต่อเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

• SCB Call Center 02-777-7777 รอเข้าเมนูภาษาไทย แล้วกด 0 กด 3 กด 1

• เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

สามารถติดต่อเพื่อขอสำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ผ่าน SCB Call Center 02-777-7777 โดยสามารถเลือกรับเอกสารได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

Email : ได้รับเอกสารภายใน 1 ชั่วโมง

ไปรษณีย์ :

กรุงเทพ และปริมณฑล : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งของไปรษณีย์

ต่างจังหวัด : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งของไปรษณีย์

ตารางคำนวณดอกเบี้ย

สามารถติดต่อเพื่อขอตารางคำนวณดอกเบี้ยผ่าน SCB Call Center 02-777-7777 โดยสามารถเลือกรับเอกสารได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

Email : ได้รับเอกสารภายใน 1 ชั่วโมง

ไปรษณีย์ :

กรุงเทพ และปริมณฑล : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งของไปรษณีย์

ต่างจังหวัด : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งของไปรษณีย์

สำเนาสัญญาเช่าซื้อ

สามารถติดต่อเพื่อขอสำเนาสัญญาเช่าซื้อผ่าน  SCB Call Center 02-777-7777 โดยสามารถเลือกรับเอกสารได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

Email : ได้รับเอกสารภายใน 1 ชั่วโมง

ไปรษณีย์ :

กรุงเทพ และปริมณฑล : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งของไปรษณีย์

ต่างจังหวัด : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งของไปรษณีย์

สำเนาใบเสร็จรับเงิน

สามารถติดต่อเพื่อขอสำเนาใบเสร็จรับเงินผ่าน SCB Call Center 02-777-7777 โดยสามารถเลือกรับเอกสารได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

Email : ได้รับเอกสารภายใน 1 วันทำการ

ไปรษณีย์ :

กรุงเทพ และปริมณฑล : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งของไปรษณีย์

ต่างจังหวัด : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งของไปรษณีย์

สำเนาใบแจ้งชำระเงิน

หากต้องการตรวจสอบค่างวดในรอบบิลปัจจุบัน หรือ ต้องการใช้เอกสารเพื่อนำไปชำระค่างวดสามารถตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงิน และ ขอบาร์โค้ดเพื่อชำระเงินได้ ผ่าน  LINE SCB Connect : เลือกเมนู "เช็กยอด/คะแนน" >> "ยอดสินเชื่อ"


หากต้องการใช้เอกสารเพื่อจุดประสงค์อื่น สามารถติดต่อเพื่อขอสำเนาใบแจ้งชำระเงินผ่าน SCB Call Center 02-777-7777 โดยสามารถเลือกรับเอกสารได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

Email : ได้รับเอกสารภายใน 1 วันทำการ

ไปรษณีย์ :

กรุงเทพ และปริมณฑล : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งของไปรษณีย์

ต่างจังหวัด : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งของไปรษณีย์

หนังสือรับรองยืนยันภาระหนี้

สามารถติดต่อเพื่อขอสำเนาหนังสือรับรองยืนยันภาระหนี้ผ่าน SCB Call Center 02-777-7777

โดยธนาคารจะจัดส่งเอกสารให้ท่านทางไปรษณีย์เท่านั้น ทั้งนี้ระยะเวลาการจัดส่ง ขึ้นอยู่กับสถานะบัญชีของท่าน ดังนี้


• สถานะบัญชีปกติ

กรุงเทพ - ปริมณฑล : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารภายใน 8 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งของไปรษณีย์

ต่างจังหวัด : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารภายใน 12 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งของไปรษณีย์


• สถานะบัญชีค้างชำระมากกว่า 90 วัน

กรุงเทพ - ปริมณฑล : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารภายใน 12 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งของไปรษณีย์

ต่างจังหวัด : ธนาคารจะจัดส่งเอกสารภายใน 15 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งของไปรษณีย์

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

การกู้ร่วม สามารถกู้ร่วมกับใครได้บ้าง (ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวได้ หรือไม่)

การกู้ร่วม สามารถกู้ร่วมได้สูงสุด 3 คน โดยผู้กู้ร่วมจะต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (พ่อ แม่ พี่ น้อง) หรือ คู่สมรสไม่จดทะเบียน โดยระยะเวลาในการผ่อนชำระ ทางธนาคารจะพิจารณาจากอายุของผู้กู้ร่วมที่มีอายุน้อยที่สุด

การสมัครสินเชื่อบ้านของกลุ่ม LGBTQ+ (เงื่อนไข/การคำนวณกู้ร่วม/เอกสารประกอบการสมัคร)

เป็นเงื่อนไขการกู้ร่วม (เพศเดียวกัน : ชาย/ชาย,หญิง/หญิง ซึ่งไม่ใช่บุคคลในครอบครัว) เอกสารเหมือนการกู้ร่วมปกติ

ชาวต่างชาติสามารถกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ แต่สามารถเป็นผู้ค้ำประกันให้กับผู้กู้ที่เป็นสัญชาติไทยได้

หากไม่ใช่พนักงานบริษัทผู้มีรายได้ประจำ แต่ประกอบธุรกิจส่วนตัว สามารถยื่นกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่ ?

สามารถยื่นกู้ได้ โดยเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หากไม่มี Slip เงินเดือนสามารถกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่ ?

ไม่มี Slip เงินเดือนก็สามารถกู้ได้ โดยสามารถใช้เอกสารแทน Slip ดังนี้


- เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ

- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

กู้สินเชื่อบ้านต้องทำประกันอัคคีภัยสำหรับหลักประกันหรือที่อยู่อาศัยหรือไม่ ?

ผู้ที่ขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารจะต้องทำประกันอัคคีภัยคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นหลักประกันเเพื่อบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น โดยผู้กู้สามารถเลือกทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่ธนาคารกำหนด หรือบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือรายอื่นๆ ที่ผู้กู้ต้องการได้  โดยระบุรายละเอียดในกรมธรรม์ให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์

กู้สินเชื่อบ้านต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านหรือไม่ ?

ทางธนาคารไม่ได้มีข้อบังคับในการให้ผู้กู้ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน เป็นทางเลือกของลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกที่จะทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยประโยชน์ของการทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน กรณีผู้กู้เสียชีวิต ภาระหนี้จะไม่ตกไปที่ทายาทของผู้เสียชีวิต บริษัทประกันเป็นผู้ชำระหนี้แทนตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ อีกทั้งยังได้รับสิทธิ์ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านในกรณีที่กู้สินเชื่อบ้านกับทางธนาคาร

วงเงินสินเชื่อบ้านเริ่มต้นที่กี่บาท ?

การกำหนดวงเงินขั้นต่ำ พิจารณาจากราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน (โดยใช้ราคาที่ต่ำกว่ามากำหนดวงเงิน) ซึ่งราคาประเมินสำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ ต้องไม่ต่ำกว่า 600,000 บาท และสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด ต้องไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท

สามารถกู้ตกแต่งได้หรือไม่ ?

ได้ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม แบบแปลนฯ

ถ้าปัจจุบันมีสินเชื่อบ้านกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ จะสามารถขอกู้สินเชื่อบ้านได้อีกหรือไม่

สามารถยื่นกู้ได้ โดยเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสินเชื่อบ้านคือเงิน

สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash (MHMC) คืออะไร

สินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นกรรมสิทธิของผู้กู้และ/หรือผู้กู้ร่วม หรือเป็นของบิดา มารดา หรือพี่น้อง สายตรงกับผู้กู้/ ผู้กู้ร่วมเท่านั้น และปลอดภาระ หรือ การรีไฟแนนซ์สินเชื่อ My Home My Cash จากสถาบันการเงินอื่น


กรณีมีบ้านที่ปลอดภาระแล้ว สามารถยื่นกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่ เป็นสินเชื่อประเภทใด

สามารถยื่นกู้สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash (MHMC) ได้

หลักประกันที่ใช้ยื่นกู้สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash

บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) (เฉพาะอาคารพาณิชย์วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10 ล้านบาท), คอนโดมิเนียม, ที่ดินว่างเปล่า (ไม่รกร้าง และอยู่ในชุมชนพักอาศัย)

กรณีที่ดินเปล่า / สวน / ที่ตาบอด สามารถยื่นกู้สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cashได้หรือไม่

-  ที่ดินเปล่า และ สวน หากมีทางเข้า - ออก ชัดเจนสามารถยื่นเรื่องให้ธนาคารพิจารณาได้

-  ที่ตาบอด ไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อได้


หลักทรัพย์ที่จะนำมาค้ำประกัน ติดอยู่กับธนาคารอื่น สามารถสมัครสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ได้อีกหรือไม่

สามารถกู้ได้ เเต่วัตถุประสงค์ในการกู้ของสถาบันการเงินเดิมต้องเป็นวัตถุประสงค์ กู้เพื่ออุปโภคบริโภค และหลักประกันต้องปลอดภาระ ก่อนจดจํานองกับสถาบันการเงินเดิม


สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash อนุมัติภายในกี่วัน

รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นใน 1 วันทำการ เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนและได้รับราคาประเมินหลักประกันเฉพาะหลักประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการอสังหาริมทรัพย์

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน

ลูกค้าปลูกบ้านโดยจ้างผู้รับเหมาทั่วไป ธนาคารให้การสนับสนุนสินเชื่อหรือไม

ธนาคารให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน โดยกรณีใช้ผู้รับเหมาทั่วไป จะมีเงื่อนไขการเบิกงวดงาน อัตราดอกเบี้ย รวมถึงสิทธิพิเศษอื่นๆ แตกต่างจากใช้บริษัทรับสร้างบ้านที่เป็น Partner ของ SCB

กรณีขอสินเชื่อปลูกสร้างบ้าน ต้องให้วิศวกรเซ็นรับรองแบบก่อสร้างหรือไม่

กรณีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตรม. ไม่ต้องเซ็นรับรอง แต่หากเกินจะต้องเซ็นรับรอง โดยเซ็นในแบบก่อสร้างทุกหน้า

การกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน ธนาคารจะจ่ายอย่างไร เป็นเงินก้อนคราวเดียว หรือเป็นรายงวด (เงินสด หรือเช็ค)

จ่ายให้เป็นรายงวด โดยจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก SCB ของผู้กู้ หรือสั่งจ่ายเงินกู้ให้แก่บริษัทรับสร้างบ้านที่เป็น Partner ของ SCB โดยตรง ซึ่งการเบิกจ่ายวงเงินในแต่ละงวด จะพิจารณาตามเปอร์เซ็นต์การก่อสร้างบ้าน

การเบิกจ่ายงวดของวงเงินกู้ของสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน ธนาคารจะสั่งจ่ายให้แก่ผู้ใด

'- กรณีปลูกบ้านโดยบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็น Partner ของ SCB ธนาคารจะสั่งจ่ายเงินกู้ให้แก่บริษัทโดยตรง

- กรณีปลูกบ้านโดยจ้างผู้รับเหมาทั่วไป ธนาคารจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก SCB ของผู้กู้

ธนาคารจะให้เงินงวดแรก เมื่อทำสัญญาในกรณีใดบ้าง

ธนาคารจะให้เงินงวดแรกเมื่อทำสัญญา ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็น Partner ของ SCB โดยจะจ่ายให้ในวันจดจำนอง

อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อบ้าน

ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย  อายุ 20 ปีบริบูรณ์  โดยผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

หากไม่ใช่พนักงานบริษัทผู้มีรายได้ประจำ แต่ประกอบธุรกิจส่วนตัว สามารถยื่นกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่

สามารถยื่นกู้ได้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

อยาก Refinance บ้านมาที่ SCB ต้องทำอย่างไร

ติดต่อขอ Refinance บ้านได้ที่ สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศหรือ ติดต่อมาที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777  โดยมีเงื่อนไขว่าบ้านที่ต้องการ Refinance จะต้องผ่อนสินเชื่อเคหะกับสถาบันการเงินอื่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยผู้ยื่นกู้จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย

ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ได้ที่ไหนบ้าง

สามารถขอรับหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ได้ได้กรอกข้อมูลผ่านลิงก์นี้

บริการขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้

การจดจำนอง/โอน สามารถดำเนินการต่างจังหวัด/ต่างพื้นที่ ได้หรือไม่ (คนละจังหวัด/พื้นที่ กับหลักประกัน)

ได้เฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ส่วนพื้นที่อื่นไม่สามารถดำเนินการได้

กรณีที่ดินเปล่า / สวน / ที่ตาบอด สามารถยื่นกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่

- ที่ดินเปล่า และ สวน หากมีทางเข้า - ออก ชัดเจนสามารถยื่นเรื่องให้ธนาคารพิจารณาได้

- ที่ตาบอด ไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อได้

ลูกค้าสามารถชำระค่างวดสินเชื่อบ้านผ่านช่องทางใดบ้าง

ลูกค้าสามารถชำระค่างวดผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ได้แก่

1. แอป SCB EASY ดูขั้นตอนโดยละเอียด

2. ชำระค่างวดผ่านช่องทาง ATM CDM VTM

3. ชำระโดยหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

4. ชำระค่างวดที่สาขาใกล้คุณลูกค้าสามารถไปดำเนินการเอง โดยนำบัตรประชาชน และแจ้งเลขบัญชีสินเชื่อบ้านต่อเจ้าหน้าที่

สามารถปิดวงเงิน / ไถ่ถอน / โปะเงินกู้ได้หรือไม่

- ผู้กู้สามารถจ่ายค่างวดเพิ่มจากค่างวดปกติได้ตามที่ต้องการ และสามารถปิดวงเงินทั้งหมดหรือไถ่ถอนหลักประกันได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

- กรณีไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนเพื่อไปใช้บริการกับธนาคาร หรือ สถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นภายในช่วงเวลา 3 ปี แรกนับจากวันทำสัญญา ลูกค้าต้องเสียเบี้ยปรับ 3% ของเงินต้นคงค้าง

กรณีต้องการขอปรับลดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านต้องดำเนินการอย่างไร

สามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์และแนบเอกสารประกอบ นำส่งให้ธนาคารพิจารณา โดยลูกค้าต้องผ่อนชำระมาแล้วอย่างน้อย 36 งวด จึงจะสามารถขอปรับลดดอกเบี้ยได้

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ โดยคลิกที่นี่

2. จัดส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมเอกสารประกอบผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

•  อีเมล: homeloan@email.scb.co.th

• ไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่อยู่จัดส่ง : ทีมป้องกันลูกค้ารีไฟแนนซ์ (O/C 3453) ธนาคารไทยพาณิชย์ ชั้น UB เลขที่ 9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

• สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา


3. ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วันทําการ

นับตั้งแต่วันที่ธนาคารได้รับแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์และเอกสารประกอบครบถ้วน

กรณีขอเปลี่ยนแปลงผู้กู้, ขอไถ่ถอนหลักประกัน และขอเอกสารต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างไร

สามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์และแนบเอกสารประกอบที่กำหนด นำส่งให้ธนาคารพิจารณา โดย

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ โดย คลิกที่นี่

2. จัดส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ระบุในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง  ดังนี้

•  อีเมล: homeloan@email.scb.co.th

• ไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่อยู่จัดส่ง : ทีมป้องกันลูกค้ารีไฟแนนซ์ (O/C 3453) ธนาคารไทยพาณิชย์ ชั้น UB เลขที่ 9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

• สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา


3. ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วันทําการ

นับตั้งแต่วันที่ธนาคารได้รับแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์และเอกสารประกอบครบถ้วน

หากชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว ธนาคารจะส่งใบโฉนดให้เลยไหม หรือต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ธนาคารจะยังไม่ส่งใบโฉนดให้ทันที ลูกค้าต้องดำเนินการ  ดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับโฉนดคืนและพร้อมลงนาม โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ โดย คลิกที่นี่

2. แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบเสร็จรับเงินกู้งวดสุดท้าย และสำเนาเอกสารหลักฐานในการชำระ ค่าเบี้ยปรับ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

3. จัดส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมเอกสารประกอบผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง  ดังนี้

•  อีเมล: homeloan@email.scb.co.th

• ไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่อยู่จัดส่ง : ทีมป้องกันลูกค้ารีไฟแนนซ์ (O/C 3453) ธนาคารไทยพาณิชย์ ชั้น UB เลขที่ 9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

• สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

4. เมื่อธนาคารได้รับแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์และเอกสารประกอบครบถ้วน ธนาคารจะติดต่อผู้กู้เพื่อนัดหมายรับโฉนด ณ ที่ทำการสำนักงานที่ดิน

หากนัดไถ่ถอนแล้วไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปแทนได้หรือไม่

สามารถมอบอำนาจได้ โดยต้องมีเอกสารมอบอำนาจ ระบุให้ชัดเจนว่ามอบอำนาจให้ทำธุรกรรมใด

สินเชื่อเพื่อคนค้าขาย

สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ

สินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจ คืออะไร?

เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการและลูกค้าธุรกิจรายย่อยที่มีศักยภาพ เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจ หมุนเวียนในกิจการ หรือเป็นสินเชื่อที่นำเสนอให้แก่ผู้ค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ลดต้นลดดอก โดยมีรูปแบบการชำระคืนเป็นงวดรายเดือน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์สมัครสินเชื่อมณีทันใจมีอะไรบ้าง?

1. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี

2. มีบัญชีเงินฝาก SCB และมีรายการเดินบัญชีรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร ขั้นต่ำ 25,000 บาทต่อเดือน ต่อเนื่องกัน 3 เดือนล่าสุด อย่างน้อย 1 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

- รับเงินจาก QR ของแอปแม่มณี

- ใช้บริการเครื่องรูดบัตร (EDC)

- รับเงินผ่านพร้อมเพย์หรือโอนเข้าบัญชี SCB

3. ใช้บริการแอป SCB EASY และมีการผูกยืนยันอีเมลกับแอป SCB EASY


ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข จะต้องได้รับการเรียนเชิญให้สมัครสินเชื่อมณีทันใจ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น SCB Line Connect, SCB EASY Notification, SCB EASY Pop up, Email, SMS

ใครมีสิทธิ์สมัครสินเชื่อมณีทันใจ และมีขั้นตอนการสมัครอย่างไร?

ลูกค้าจะต้องได้รับการเรียนเชิญให้สมัครสินเชื่อมณีทันใจผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ SCB เช่น การแจ้งเตือนของแอป SCB EASY, SCB Line Connect, Email หรือ SMS เป็นต้น  โดยคลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครผ่านแอป SCB EASY

หรือ หากเป็นลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่แอป SCB EASY ภายใต้เมนู “สินเชื่อและบัตรเครดิต” หลังจากกดเข้าไปแล้วก็จะพบกับหน้ารวมสินเชื่อ ให้เลือก “สินเชื่อเพื่อธุรกิจ” กดเข้าไปสมัครได้เลย

สามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าได้รับข้อเสนอให้สมัครสินเชื่อมณีทันใจ ?

1. เข้าแอป SCB EASY เลือกเมนู “สินเชื่อและบัตรเครดิต” เลือก “สินเชื่อเพื่อธุรกิจ”

- หากหน้าจอแสดงวงเงิน แสดงว่าคุณได้รับข้อเสนอให้สมัครสินเชื่อมณีทันใจ สามารถสมัครได้เลย

- หากหน้าจอไม่แสดงวงเงิน แสดงว่าคุณยังไม่ได้รับข้อเสนอให้สมัครสินเชื่อมณีทันใจ โดยคุณจะได้รับข้อเสนอเมื่อคุณมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข


2. ตรวจสอบการเรียนเชิญให้สมัครสินเชื่อมณีทันใจ ที่ช่องทางการแจ้งเตือนของแอป SCB EASY, SCB Line Connect, Email หรือ SMS

สมัครสินเชื่อมณีทันใจ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ไม่ต้องยื่นหรืออัปโหลดเอกสารใดๆเพิ่มเติม

สามารถกู้สูงสุดได้เท่าไหร่?

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 แสนบาท สำหรับลูกค้าทั่วไป และสูงสุด 1 ล้านบาท สำหรับร้านค้าในแอปโรบินฮู้ด

สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนได้ไหม?

ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 6, 12, 18, 24, 36, 48 และ 60 เดือน สำหรับร้านค้าในแอปโรบินฮู้ดสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 72 เดือน ทั้งนี้ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ที่ระบบคำนวณสำหรับแต่ละท่าน

อัตราดอกเบี้ยเท่าไร?

ลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยได้ที่ https://www.scb.co.th/th/sme-banking/business-loan/manee-tanjai/tunjai-loan.html

การใช้สินเชื่อมณีทันใจ มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง ?

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการให้สินเชื่อ (Front end fee) 3% ของวงเงินอนุมัติ

2. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินอนุมัติ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (วงเงินสินเชื่อไม่ถึง 2,000 บาท ไม่ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ )

สินเชื่อมณีทันใจ สมัครได้จากช่องทางไหนบ้าง?

สมัครได้ผ่านแอป SCB EASY เท่านั้น

วิธีชำระเงินสินเชื่อ สินเชื่อมณีทันใจ

ลูกค้าต้องเลือกบัญชีเพื่อใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ โดยเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระ ธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากตามรอบระยะเวลาผ่อนชำระ หรือหากต้องการชำระก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ ลูกค้าสามารถชำระได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY

สามารถชำระยอดผ่อนที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระได้หรือไม่?

ในกรณีที่ต้องการชำระคืนสินเชื่อทั้งหมดก่อนครบกำหนดชำระ ลูกค้าสามารถชำระได้ผ่านแอป SCB EASY กรณีชำระคืนทั้งจำนวนก่อนกำหนดภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันทำสัญญาเงินกู้ ลูกค้าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระหนี้คืนก่อนกำหนดในอัตรา 3% ของยอดเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ชำระคืนก่อนกำหนด

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

สามารถติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม ขอใช้บริการ และ/หรือ แจ้งปัญหาการใช้บริการ ผ่านช่องทางที่สะดวกด้านล่าง

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม